Limity podatkowe 2016

Piotr Szulczewski 01.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

Limity podatkowe 2016

Kurs średni euro ustalony przez NBP na 1 października 2015 jest wyższy niż ten sam kurs przed rokiem, gdy wynosił 4,1792 zł za 1 euro. Wpływa to na podwyższenie szeregu limitów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku m.in. amortyzacji de minimis, rozliczeń jako tzw. mały podatnik czy na obowiązek stosowania pełnej rachunkowości.

Limity podatkowe 2016

Źródło: YAY foto

Kurs średni NBP z 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł. Limity podatkowe i rachunkowe obowiązujące w 2016 r. będą zatem wyższe niż w roku obecnym.

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie - limit 2016

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
201550'000 euro209'000 zł
201650'000 euro212’000 zł

Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest status małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT i VAT - limit 2016

O statusie jako mały podatnik decyduje warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

>>> Zmiana wskaźników wg kursu euro z 30 września <<<

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik
20151’200’000 €5’015’000 PLN
20161’200’000 €5’092’000 PLN
RokMały podatnikMały podatnik pośrednik
20151’200’000 €5'015'000 PLN45’000 €188'000 PLN
20161’200’000 €5’092’000 PLN45’000 €191’000 PLN

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit 2016

Jedną z metod opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej lub z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Ponadto wybór tej formy wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, a w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady.

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność150’000 euro**636’555 zł150’000 euro**636’555 zł

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. 

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2016 

Począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych od 1 stycznia 2016 r., podatnicy stosują kurs przeliczeniowy wykorzystywany dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro nie tak jak to miało miejsce dotychczas z 30 września, lecz z 1 października.  

Podstawą zmiany jest art. 6 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) zgodnie z którym przepis art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu zmienionym (przeliczenie według kursu z 1 października, a nie 30września) mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r. 

Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości (księga przychodów i rozchodów) należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. 

Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
1'200’000 euro5’092’440 zł2016

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy.

01.10.2015r.4,2437 zł

Jednostki mikro - limity 2016

Jednostkami mikro, korzystającymi z szeregu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wartość przychodów netto – w euroPrzeliczenie (dla jednostek w roku 2016)

1.200.000 EUR*

5.092.440 zł

2.000.000 EUR*

8.487.400 zł

Piotr Szulczewski, VAT.pl