Kwotę nabitą na kasie dla podatku PIT rozlicz w dacie jej otrzymania

Piotr Szulczewski 06.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Kwotę nabitą na kasie dla podatku PIT rozlicz w dacie jej otrzymania

Od przyszłego roku przedsiębiorcy zobowiązani będą dostarczać do organu podatkowego dodatkowe oświadczenie – o rozliczaniu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów dotyczących przyszłych świadczeń, ewidencjonowanych na kasie, w dacie ich otrzymania.

kasafiskalna

Thinkstockphotos.com

Obecnie zasadą jest, że przychody rozlicza się w dacie wydania towaru, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (w tym częściowego jej wykonania), nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności. W przypadkach szczególnych jednak do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Z początkiem 2015 r. wprowadzona ma zostać dodatkowa zasada dotycząca rozliczania kwot dotyczących na rzecz towarów i usług wykonywanych w kolejnych okresach, które to płatności zostaną zaewidencjonowane na kasie fiskalnej.W przypadku płatności tego rodzaju podatnik może złożyć oświadczenie, by datą ustalenia przychodów był dzień uzyskania płatności, a nie okres, w którym dokonywana jest czynność związana z płatnością.Zmiana ma za zadanie ujednolicić zasady ewidencjonowania zaliczek na poczet podatku VAT oraz płatności dla celów podatku dochodowego.

Podatnicy zdecydowani na zastosowanie zmienianych przepisów zgłoszenia dokonać muszą nie później niż 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Oświadczenie przedsiębiorców będzie dotyczyło wyłącznie czynności ewidencjonowanych na kasie, podlegających takiemu rejestrowaniu. Zasadą dla pozostałych czynności podatnika oraz dla wszystkich czynności tych osób, które oświadczenia nie złożą, będzie nadal rozliczanie przychodu w dwóch różnych datach dla celów podatku PIT i VAT.

Podstawa prawna:

Przekazany do Senatu projekt ustawy z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski, VAT.pl