KŚT, czyli Klasyfikacja Środków Trwałych

15.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

KŚT, czyli Klasyfikacja Środków Trwałych

Każdy przedsiębiorca, wprowadzający składniki majątku do ewidencji środków trwałych, jest zobowiązany do określenia numeru Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Czym jest KŚT i jak je określić?

KŚT, czyli Klasyfikacja Środków Trwałych

Źródło: YAY foto

Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) - czym jest?

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego, służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. KŚT składa się z 9 grup. Każda z nich jest wsparta odpowiednią klasyfikacją:

 • podział środków trwałych, zaliczanych do grupy 0, określono w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • podział w grupie 1 i 2 opracowane zostały w oparciu o grupowania:
  • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB);
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);
 • środkom trwałym, ujętym w grupach od 3 do 9, przypisano odpowiednie symbole PKWiU.

Ważne!

W wielu miejscach Klasyfikacji Środków Trwałych podane PKWiU ma charakter podpowiedzi (orientacyjny).

Środki trwałe w KŚT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do środków trwałych zalicza się:

 • nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 • inwentarz żywy.

Ważne!

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ewidencji środków trwałych ujmuje się obowiązkowo te składniki majątku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą o wartości początkowej powyżej 3.500 zł.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) - elementy

Klasyfikacja Środków Trwałych wyodrębnia na pierwszym szczeblu podziału klasyfikacyjnego 10 jednocyfrowych grup środków trwałych:

 • 0 GRUNTY;
 • 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO;
 • 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ;
 • 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE;
 • 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA;
 • 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE;
 • 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE;
 • 7 ŚRODKI TRANSPORTU;
 • 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE;
 • 9 INWENTARZ ŻYWY.

Wyżej wymienione grupy środków trwałych dzielą się na drugim szczeblu podziału klasyfikacyjnego na podgrupy, którym nadane zostały symbole dwucyfrowe. Wprowadzono też trzeci szczebel podziału klasyfikacyjnego środków trwałych, którym nadano symbole trzycyfrowe. Struktura symboli KŚT jest następująca:

 • I1I - grupa;
 • I1I2I - podgrupa;
 • I1I2I3I - rodzaj.

Problem z określeniem KŚT - co robić?

W niektórych sytuacjach wybór odpowiedniego KŚT może sprawić podatnikom spory problem wówczas warto skorzystać z wyszukiwarki Klasyfikacji Środków Trwałych dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

W sytuacji, gdy wyszukiwarka nie wystarczy do uzyskania informacji dotyczących zaklasyfikowania, przedsiębiorca ma prawo złożyć pisemny wniosek (wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu) do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek z zapytaniem można przesłać pocztą, mailem lub faksem.

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) należy opisać rodzaj, budowę i przeznaczenie środka trwałego.

Angelika Borowska ,
wfirma.pl

Zespół wfirma.pl