Księgowy nie jest jeleń, sporządzi PIT roczny i wyda paragon

Piotr Szulczewski 25.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Księgowy nie jest jeleń, sporządzi PIT roczny i wyda paragon

Od 2015 r. biura rachunkowe czy doradcy podatkowi przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego nie będą już korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej i to niezależnie od uzyskiwanego obrotu. Będą musieli zatem wydawać paragon każdemu podatnikowi, który przyjdzie po pomoc wypełnianiu deklaracji PIT.

jelen

Źródło: Thinkstock

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, od 2015 r. usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy objętych wpisem do repertorium A i P spowodują obowiązek instalacji kasy. Obowiązek taki spowodują wyłącznie usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Pomimo deregulacji zawodu doradcy podatkowego, czynności doradztwa podatkowego nadal obejmują:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Choć czynności prowadzenia ksiąg oraz sporządzania deklaracji nie są obecnie zarezerwowane wyłącznie dla osób z uprawnieniami, to nadal są to czynności doradztwa podatkowego, wskazane w ustawie o doradztwie. O ile zatem projekt rozporządzenia wejdzie w życie, to jednokrotne wypełnienie deklaracji na rzecz osoby fizycznej spowoduje obowiązek instalacji kasy.
Zwolnienie z kasy straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesięcy wypełnienia pierwszej deklaracji na rzecz osoby fizycznej w zakresie nie związanym z przedsiębiorstwem takiej osoby lub na rzecz osoby będącej rolnikiem ryczałtowym.

Osoby świadczące usługi wypełniania deklaracji będą musiały stanąć przed wyborem – albo ograniczyć swą działalność wyłącznie do przedsiębiorców, albo nabyć kasę, której obowiązku posiadania do tej pory nie miały ze względu na obrót na rzecz konsumentów nie przekraczający rocznie 20.000 zł. 

Prawnicza akcja „błękitny parasol” przejdzie do historii?

Przed podobnym dylematem nie staną prawnicy, którzy prowadzą na co dzień działalność na rzecz przedsiębiorców, a konsumentom pomagają wyłącznie w ramach nieodpłatnych akcji „błękitnego parasola”. Nadal zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie pozostanie świadczenie usług nieodpłatnie, nawet jeśli usługa taka dla celów podatku VAT uznawana jest za zrównaną z odpłatną. Natomiast ci prawnicy, którzy wycenią swoją usługę na przysłowiową złotówkę zostaną objęci obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej.

link do projektu

Piotr Szulczewski, VAT.pl