Kradzież pojazdu firmowego a nierozliczone odpisy amortyzacyjne

Piotr Szulczewski 09.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Kradzież pojazdu firmowego a nierozliczone odpisy amortyzacyjne

Strata wywołana kradzieżą pojazdu stanowiącego majątek przedsiębiorstwa pociąga za sobą szereg skutków podatkowych. Przede wszystkim nie ma możliwości kontynuować amortyzacji składnika majątku, którego nie wykorzystuje się już w działalności gospodarczej.

Kradzież pojazdu firmowego a nierozliczone odpisy amortyzacyjne

Źródło: YAY foto

Odpisów amortyzacyjnych dokonywać można wyłącznie od składników majątku stanowiących środki trwałe, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej. Niezamortyzowaną wartość pojazdu, który został skradziony można natomiast bezpośrednio zaliczyć do kosztów podatkowych jako poniesioną przez przedsiębiorcę stratę. Nie zalicza się bowiem do kosztów wyłącznie strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. W przypadku pojazdów samochodowych obowiązuje jednak dodatkowy warunek. Kosztem podatkowym nie mogą być straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Powszechnie przyjmuje się, że chodzi o ubezpieczenie autocasco, a nie dobrowolne NNW, gdyż to właśnie AC dotyczy samochodu. Zatem kradzież niezamortyzowanego pojazdu objętego wyłącznie ubezpieczeniem OC nie pozwoli na rozliczenie w kosztach straty przewyższającej dotychczas rozliczone odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli natomiast kradzieży uległ pojazd objęty ubezpieczeniem AC w pełni zamortyzowany, to przedsiębiorca, mimo poniesionej szkody, nie może rozliczyć w kosztach faktycznie występującego uszczerbku na majątku. Dotyczy to zarówno pojazdu, który zamortyzowany został jednorazowo w ramach amortyzacji de minimis jak i takiego, który podlega amortyzacji wedle stawki liniowej, przyspieszonej czy też gdy amortyzowane są degresywnie (amortyzacja, której wartość roczna zmniejsza się z biegiem lat).

Majątek zaliczony jednorazowo w koszty nie podlega ponownemu rozliczeniu jako strata

W przypadku kradzieży rzeczowych składników majątku trwałego, których wartość została jednorazowo ujęta w ciężar kosztów uzyskania przychodów, strata w tych składnikach nie podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku podatnika, który zdecydował się ująć w kosztach.

Podstawą rozliczenia kosztów – prawidłowo wykazany brak winy przedsiębiorcy

Przedsiębiorca powinien przede wszystkim móc wykazać brak winy w stosunku do czynności kradzieży. Brak winy nie oznacza wyłącznie montaż dodatkowych zabezpieczeń, ale przede wszystkim wykazanie, że przedsiębiorca nie przyczynił się do spowodowanej szkody. Przykładowo, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 marca 2010 r., sygn.. akr IPPB1/415-15/10-4/MT, gdy teren posesji był odpowiednio zabezpieczony, a o zdarzeniu została zawiadomiona Policja, podatnik może rozliczać stratę jako zdarzenie wpływające pośrednio na koszt uzyskania przychodu. Datą poniesienia kosztu podatkowego będzie w takim przypadku data wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa. Postanowienie z tą datą będzie bowiem stanowiło dokument uprawdopodabniający poniesioną stratę, a prawidłowe udokumentowanie straty poniesionej w związku z kradzieżą jest jednym z podstawowych warunków zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów.

Piotr Szulczewski, VAT.pl