KPRM: Emeryci otrzymają zaległe świadczenia

04.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Przepisy projektowanej ustawy dotyczą możliwości wypłat zaległych emerytur zawieszonych od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Zaległe świadczenia będą wypłacane emerytom, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowali pracę u dotychczasowego pracodawcy.
 

Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów

Podstawą do obliczenia należnej emerytury będzie suma zawieszonych świadczeń w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. z uwzględnieniem waloryzacji i odsetek określonych przepisami prawa cywilnego.

W celu wypłaty zawieszonej emerytury, emeryt powinien złożyć wniosek do właściwego oddziału ZUS w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Decyzję w sprawie wypłaty ZUS powinien podjąć w ciągu 60 dni.

Przygotowany projekt ustawy wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. w sprawie niekonstytucyjności art. 28 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie odnoszącym się do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy. Zgodnie z przepisami, osoby te mogły pobierać emeryturę i kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy tylko do 30 września 2011 r., czyli przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku, gdy do tego dnia nie rozwiązały stosunku pracy, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu.

Przepisy projektowanej ustawy regulują również sytuację pracujących osób, które pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę.

Źródło: KPRM