Pobierz e-pity 2019

Korzystasz prywatnie z auta - uważaj na odpisy amortyzacyjne

Piotr Szulczewski 24.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Korzystasz prywatnie z auta - uważaj na odpisy amortyzacyjne

Prywatne wykorzystywanie auta powoduje pytanie o prawo do rozliczania kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych. Czy zatem auto zaliczone do środków trwałych nie powinno być w ogóle wykorzystywane prywatnie?

Auto prywatne w działalności gospodarczej - czym jest ewidencja przebiegu pojazdu

Ze względów na faktyczne działania przedsiębiorców, ustawodawca wprowadził dla celów podatkowych dwie możliwości kosztowego rozliczania wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie:

  • włączenie samochodu w zakres prowadzonej działalności jedynie w takim stopniu, w jakim jest on rzeczywiście wykorzystywany dla celów związanych z tą działalnością albo
  • przypisanie go w całości do prowadzonej działalności.

Zdaniem niektórych organów podatkowych, ustawodawca nie dopuszcza możliwości wykorzystywania do celów prywatnych samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 30 września 2013 r. (sygn.. akt IPTPB1/415-472/13-3/KO) wskazał, że gdyby takie wykorzystywanie miało miejsce, podatnik zobowiązany jest wykreślić składnik majątku z ewidencji środków trwałych i skorygować dokonane odpisy amortyzacyjne. Skoro bowiem samochód osobowy jest wykorzystywany zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, to nie stanowi tym samym środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne auta prywatnego
Źródło: Thinkstock

Sądy za rozliczaniem rat amortyzacyjnych w kosztach

Odmienne od powyższego zdanie prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 29 stycznia 2009 r. (sygn. akt II FSK 1470/07) wskazał on, że „(...) wykładnia art. 22a ust. 1 oraz art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f. nie daje podstaw do przyjęcia, że z uprawnienia do dokonywania odpisów nie mogą korzystać podatnicy wykorzystujący środki trwałe poza potrzebami związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą również do innych celów. Brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dotyczy wyłącznie podatników niewykorzystujących w ogóle tych środków na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą”. W związku z powyższym zasadniczym warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest faktyczne wykorzystywanie środka trwałego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

50% odliczenie VAT nie ogranicza prawa amortyzacji

Podatnicy VAT, którzy nie złożyli oświadczenia na druku VAT-26, uzyskują prawo do odliczenia 50% podatku VAT od zakupu pojazdu lub paliwa i części eksploatacyjnych do takich pojazdów. Traktuje się je jednak jako pojazdy, które można wykorzystywać w działalności mieszanej (zarówno opodatkowanej, jak i prywatnej, nie podlegającej podatkowi VAT).

Resort Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 27342) potwierdził zaprezentowane przez NSA stanowisko co do pełnego prawa rozliczania odpisów amortyzacyjnych od takich pojazdów nawet w przypadku, gdy są one niekiedy wykorzystywane prywatnie.

Zdaniem Ministerstwa w odniesieniu do środka trwałego, jakim może być samochód osobowy, brak jest w przepisach ustawy PIT oraz ustawy CIT analogicznego rozwiązania jak w przypadku nieruchomości, które tylko w części wykorzystywane są w działalności gospodarczej. W sytuacji tych ostatnich bowiem, przepis art. 22f ust. 4 ustawy PIT zezwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości.

W związku z powyższym przyjąć należy, że pojazdy będące środkami trwałymi, od których podatnik odlicza 50% podatku VAT, mogą być zaliczone do środków trwałych oraz mogą być amortyzowane.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl