Korekta podatku naliczonego przez dłużników

18.07.2017 10:00 (aktualizacja: )

Korekta podatku naliczonego przez dłużników

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności. Przypominamy o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności.

Korekta podatku naliczonego przez dłużników
Źródło: YAY foto

Przypominamy, że przepisy ustawy o VAT[1] zawierają regulacje dotyczące rozliczeń podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. W sytuacji nieuregulowania należności, która wynika z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, podatnik (dłużnik) powinien skorygować odliczoną kwotę podatku od towarów i usług, przez złożenie korekty deklaracji VAT.

Konsekwencje niewywiązywania się z terminowego regulowania płatności

Organy podatkowe na bieżąco (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych) badają realizację obowiązku, który wynika z tych regulacji. Naruszenie tego obowiązku może skutkować określeniem przez organ podatkowy prawidłowej wartości podatku naliczonego a w konsekwencji:

  1. zobowiązania podatkowego,
  2. kwoty do zwrotu,
  3. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jak również ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur[2].

Dodatkowo informujemy, że w przypadku uregulowania należności lub jej części po dokonaniu korekty, podatnik ma możliwość ponownego skorygowania deklaracji i zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano[3].

[1]art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz.710 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o VAT

[2] art. 112b ust. 1-3 ustawy o VAT

[3]art. 89b ust. 4 ustawy o VAT

Źródło: finanse.mf.gov.pl