Kontrakt menedżerski z osobą prowadzącą działalność. Opodatkowanie i składki ZUS

09.04.2014 11:00 (aktualizacja: )

09.04 Kontrakt menedżerski z osobą prowadzącą działalność. Opodatkowanie i składki ZUS

Kontrakt menedżerski jest szczególną formą zatrudnienia, która nie została wyodrębniona i nazwana w przepisach prawa pracy czy w prawie cywilnym. Przedmiotem umowy jest zarządzanie jednostką gospodarczą. Na podstawie podpisanego kontraktu osoba zatrudniana (menedżer) zobowiązuje się do prowadzenia oraz zarządzania przedsiębiorstwem, natomiast druga strona potwierdza obowiązek wypłaty należności za wykonaną pracę menedżera. Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną i może być traktowany zarówno jak umowa o pracę, jak i umowa zlecenie - o rzeczywistym charakterze umowy decyduje jej treść.

Zatrudnienie menedżera

Osoba zarządzająca firmą na podstawie cywilnoprawnego kontraktu menedżerskiego ma dużą swobodę i samodzielność w wykonywaniu swojej pracy. Przy zatrudnieniu menedżera na umowę cywilnoprawną nie można temu zapobiec, gdyż zbyt duża kontrola pracodawcy nad czasem pracy, jego rozliczanie oraz brak niezależności w zarządzaniu firmą mogą powodować podejrzenie istnienia stosunku pracy. Może to doprowadzić do rozwiązania sporu w sądzie pracy. Zatrudnienie menedżera jest związane z jego pełną odpowiedzialnością za podjęte decyzje oraz ich skutki. Na podstawie podpisanej umowy w przypadku popełnienia błędów istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania za takie uchybienia. W przypadku podpisania umowy o pracowniczy kontrakt menedżerski takie odszkodowanie jest ograniczone do trzykrotności wynagrodzenia pracownika. Inne regulacje w tym zakresie oczywiście zależą od szczegółowych zapisów umowy.

 

Opodatkowanie menedżera prowadzącego działalność gospodarczą

Przychody osiągane w ramach podpisanego kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Aby tak było, umowa ma spełniać trzy warunki: musi określać warunki wykonania czynności oraz wynagrodzenie, a także zawierać zapis, że zlecający wykonanie czynności menedżerowi ponosi za nie odpowiedzialność wobec osób trzecich. Wynagrodzenie menedżera jest opodatkowane na zasadach ogólnych. Od uzyskanego przychodu na podstawie podpisanej umowy odciągana jest zaliczka na podatek dochodowy. W przypadku kontraktu menedżerskiego płatnikiem podatku jest firma, dla której kierownik świadczy usługi. Podatek jest odprowadzany według 18% stawki podatku dochodowego, chyba że menedżer złoży wniosek o pobieranie zaliczki według wyższego progu skali podatkowej - 32%. Menedżerowie w rozliczeniu kosztów działalności nie mogą odliczyć kosztów, które faktycznie zostały przez nich poniesione. W takim przypadku koszty uzyskania przychodów są rozliczane według odgórnie przyjętej stawki i miesięcznie nie można odliczyć ich więcej niż 111.25 zł, nawet przy dojazdach do miejsca pracy z innej miejscowości (nie ma podwyższenia kosztów do 139,06 zł jak w przypadku umowy o pracę). Koszty kontraktu menedżerskiego rocznie wynoszą 1335 zł, a w przypadku wykonywania umów tego typu dla więcej niż jednego podmiotu koszty nie mogą przekroczyć 2002,05 zł.

Po zakończonym roku podatkowym, do końca lutego kolejnego roku, przedsiębiorca zatrudniający kierownika ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym - właściwym ze względu na adres zamieszkania zleceniobiorcy - deklarację PIT-11 informującą o osiągniętych dochodach oraz zaliczkach wpłaconych od honorarium menedżera. Taki sam dokument powinien otrzymać sam zatrudniony.

Usługi świadczone w zakresie zarządzania na podstawie kontraktu menedżerskiego są wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT, jeśli umowa zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 15 ust. 3 pkt. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Obliczenie składek ZUS menedżera prowadzącego własną działalność gospodarczą

Menedżer wykonujący umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który przychody osiąga tylko z umowy, również z tej umowy podlega tytułom ubezpieczenia i w dokumentach rozliczeniowych do ZUS wykazany jest z kodem 04 11 (osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług). Przedsiębiorstwo zatrudniające kierownika odprowadza za niego składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, a także na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli nie podlega zwolnieniu od tych składek.

W sytuacji gdy menedżer osiąga przychody z dwóch tytułów (z kontraktu oraz z prowadzonej działalności), następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. Osoba posiadająca dwa tytuły ubezpieczeń obowiązkowo opłaca składki z tytułu powstałego najwcześniej, a na swój wniosek może zostać objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym także z pozostałych tytułów - lub zmienić tytuł. Dokonanie zmiany obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń - z działalności na kontrakt - będzie możliwe w przypadku, gdy wynagrodzenie menedżera z tytułu kontraktu będzie wyższe niż najniższa obowiązująca go podstawa wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej. Składka zdrowotna jest opłacana obowiązkowo z każdego tytułu.

Julita Budasz specjalistka d/s ubezpieczeń i prawa pracy wfirma.pl