Kończy się czas zatwierdzania i zgłaszania do KRS sprawozdań finansowych za 2014 r.

Piotr Szulczewski 03.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Kończy się czas zatwierdzania i zgłaszania do KRS sprawozdań finansowych za 2014 r.

Dla jednostek, których rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, z końcem czerwca mija termin zatwierdzania, a następnie składania do rejestru sądowego sprawozdań finansowych za 2014 r. Nieterminowe działanie może powodować odpowiedzialność karną.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania kierownik podmiotu wpisanego do KRS prowadzącego księgi rachunkowe i zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego składa we właściwym rejestrze sądowym:

 • roczne sprawozdanie finansowe, na które w przypadku gdy nie podlega badaniu, składają się:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat oraz
  • informację dodatkową,
 • roczne sprawozdanie finansowe, na które w przypadku gdy podlega badaniu, składają się:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat oraz
  • informację dodatkową,
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • rachunek przepływów pieniężnych).

Dodatkowo w rejestrze składa się również opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, a także odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku netto lub pokryciu straty.

Do 30 czerwca roczne sprawozdania finansowe za 2014 r.
Źródło: EastNews

W miejsce opinii biegłego rewidenta jednostki stosujące uproszczenia ze względu na zatrudnienie do 50 pracowników lub niewielkie sumy aktywów bilansu lub przychody netto, składają do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Natomiast kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości, składa w sądzie rejestrowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe oddziału. Natomiast kierownik oddziału, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej, składa w rejestrze sądowym, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta. Natomiast sam oddział takiej jednostki finansowej lub kredytowej nie składa niezależnego od tego sprawozdania – własnego sprawozdania finansowego. Wyjątkiem jest oddział podmiotu spoza EOG, który składa również podlegające obowiązkowi badania roczne sprawozdanie finansowe oddziału wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli:

 • roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest sporządzone według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
 • w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest spełniony warunek wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych mających siedzibę w państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie składa we właściwym rejestrze sądowym przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla oraz opinią biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - w ciągu 30 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Sprawozdanie z działalności - dodatek do sprawozdania w niektórych jednostkach

W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza oraz składa do rejestru, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl