Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Komu fiskus umorzy zaległy podatek?

Katarzyna Sudaj 11.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

Przede wszystkim temu, kto o to poprosi urząd skarbowy. Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość umorzenia całości lub części zobowiązania podatkowego oraz odsetek od zaległości podatkowych podatnikowi, który złoży wniosek w tej sprawie.

Komu fiskus umorzy zaległy podatek?
Źródło: YAY foto

Po pierwsze - wniosek o umorzenie

Art. 67a Ordynacji podatkowej daje organowi podatkowemu nie tylko możliwość odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, ale także całkowitego lub częściowego umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Z tych dogodności mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, firmy jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o taką czy inną formę ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

  

 Druk Opis 
Wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych - Dz.U. 2014, poz. 1011 (załącznik 1)
Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu podatku od posiadania psa
Wniosek o umorzenie podatku od środków transportowych za pojazd/okres/
Wniosek o umorzenie podatku od posiadania psa
Wniosek o umorzenie podatku z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu zaległego podatku od środków transportowych
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Kiedy fiskus może umorzyć zaległy podatek? 

Oczywiście naczelnik urzędu skarbowego nie wydaje pozytywnej decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności czy też umorzenia zaległego podatku każdemu podatnikowi, który złoży w tej sprawie wniosek. Zgodnie z Art. 67a. § 1. Ordynacji podatkowej jest to możliwe „w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym”. Co to znaczy? Jest to pojęcie dość ogólne. Dlatego przydatny jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 kwietnia 1999 r. (sygn. SA/850/98), w którym czytamy: „Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Interes publiczny to sytuacja, gdy utrata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych".  

>>> Zanotowałeś dużą niedopłatę podatku PIT? Przesuń termin spłaty bądź rozłóż ją na raty <<<

Innymi słowy decyzja naczelnika urzędu skarbowego o całkowitym umorzeniu podatku jest uznaniowa i nie jest powszechnie stosowana. Za każdym razem wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych jest rozpatrywany indywidualnie i bardzo szczegółowo. Podatnik musi mocno uargumentować swoją prośbę na przykład brakiem możliwości zarobkowania, utratą majątku w wyniku klęsk żywiołowych, ciężką chorobą czy ubóstwem. Także wcześniejsze błędne decyzje podatkowe mogą być takim argumentem, gdy organ podatkowy zmienia zdanie i nalicza podatek wstecz. 

Umorzenie z urzędu 

Zgodnie z art. 67d. § 1. Ordynacji podatkowej organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, jeśli: 

  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne
  • kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, czyli do wysokości 58 zł (5 x 11,60 zł); 
  • kwota zaległości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym; 
  • podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub zostawił ruchomości niepodlegające egzekucji albo przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5 tys. zł; jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.  

 

Fiskus ogłosi, komu umorzył najwięcej podatku 

Jeżeli urząd skarbowy w danym roku umorzył podatnikowi podatki lub odsetki w kwocie przekraczającej 5 tys. zł, wówczas dyrektor izby administracji skarbowej musi podać do wiadomości publicznej ten fakt w publikowanym co kwartał wykazie. Dzieje się tak na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 532). Wykaz jest sporządzany kwartalnie się na podstawie danych przekazywanych przez naczelników urzędów skarbowych, a także na podstawie własnych decyzji dyrektorów izb administracji skarbowych. Do informacji publicznej (np. poprzez publikację w BIP) musi zostać podany najpóźniej 60 dni po zakończeniu kwartału. W wykazie znajdziemy informację komu i ile zostało umorzone, nawet jeśli umorzonych zostało kilka mniejszych zaległości, ale ich suma w danym roku kalendarzowym przekroczyła kwotę 5 tys. zł.  

Warto pamiętać, że nawet pierwsza negatywna decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty czy też umorzenia zaległości podatkowej, nie pozbawia podatnika prawa do złożenia kolejnego wniosku w tej sprawie w przypadku zaistnienia nowych okoliczności powodujących pogorszenie się jego sytuacji finansowej i życiowej.  

  

Katarzyna Sudaj, PIT.pl