Kilka pism z urzędu w sprawie - jeden termin na odwołanie

Piotr Szulczewski 18.10.2017 11:00 (aktualizacja: )

Nawet jeżeli organ kilkukrotnie doręcza podatnikowi i jego pełnomocnikowi tę samą decyzję, to i tak termin do wniesienia odwołania należy liczyć od dostarczenia pierwszego dokumentu decyzji. Taką tezę przedstawił NSA wskazując, że pełnomocnik nie może przedłużyć terminu odbioru pisma adresowanego do niego – w przypadku, gdy podatnik odebrał już (również w trybie doręczenia zastępczego) to samo pismo adresowane do niego.

Kilka pism z urzędu w sprawie - jeden termin na odwołanie
Kilka pism z urzędu w sprawie - jeden termin na odwołanie / YAY foto

Sytuacja dotyczyła pisma doręczonego zastępczo (fikcja dorozumianego doręczenia pisma podatnikowi). Po takiej formie doręczenia podatnik ustanowił pełnomocnika, który to samo pismo odebrał ponownie. O ile jednak doręczenie zastępcze miało miejsce 6 grudnia, to pełnomocnik ustanowiony został jeszcze w listopadzie, po wysyłce pisma przez organ, lecz przed jego przekazaniem podatnikowi. Pełnomocnik natomiast pismo odebrał 14 grudnia, czyli później niż miało miejsce fikcyjne doręczenie pisma jego mocodawcy. Pojawił się więc problem, od której daty liczyć termin na wniesienie odwołania, szczególnie że pismo po raz trzeci, w ostatnich dniach grudnia zostało ponownie doręczone pełnomocnikowi, który zaraz potem odwołał się od niego.

<< Baza danych adresowych izb i urzędów skarbowych >>

NSA wskazał, że pełnomocnik nie może w takim przypadku liczyć terminu na odwołanie od chwili, w której to on otrzymuje pismo, gdyż stosuje się tylko jeden, jednolity termin na zaskarżenie decyzji organów, co przewiduje ordynacja podatkowa.

Zgodnie z zasadą doręczenia zastępczego, W razie niemożności doręczenia pisma podatnikowi.

  1. operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
  2. pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę.

W przypadku niepodjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. W chwili wysyłki pisma organ nie był poinformowany o ustanowieniu pełnomocnictwa. Na podatniku i jego reprezentantach ciąży w takim przypadku obowiązek przekazania informacji o zmianie zasad oraz adresu doręczeń pisma. Jeśli informacja taka nie wystąpi – organ ma prawo działać na zasadach wynikających z posiadaną przez niego wiedzą.

W efekcie nie ma podstawy, by przekazane pełnomocnictwo przedłużało termin pierwotny na odwołanie się od decyzji organu podatkowego. Co więcej, nie jest to również podstawa przywrócenia terminu na takie odwołanie.

Podstawa prawna:

Wyrok NSA z 19 września 2017 roku (II FSK 2182/18)

Piotr Szulczewski, VAT.pl