Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Kasa fiskalna 2014 - transakcje zagraniczne

19.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

19.05 Kasa fiskalna 2014 - transakcje zagraniczne

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobligowani są do rejestrowania tego typu transakcji na kasie fiskalnej. Czy obowiązek ten dotyczy również transakcji zagranicznych? Wyjaśniamy poniżej.

Kasy fiskalne - ostatnie zmiany

Co należy rozumieć pod pojęciem sprzedaży?

Zgodnie z art. 2 ust. 22 ustawy o VAT przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Ważne!

W przypadku WDT nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, bowiem transakcja ta musi zostać zawarta pomiędzy podatnikami prowadzącymi działalność.

 

Eksport towarów a kasa fiskalna

Czym jest eksport towarów?

Definicja eksportu towarów została uregulowana w art. 2 ust. 8 ustawy o VAT. Należy przez niego rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz bądź
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

 

Opodatkowanie eksportu towarów

Kwestia opodatkowania eksportu towarów została poruszona w art. 41 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią odpowiednią stawką w tym przypadku jest 0%.

Przy czym przedsiębiorca może ją zastosować pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty potwierdzają wywóz towaru poza UE?

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Co ważne, gdy podatnik otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium UE w terminie późniejszym, może dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument wywozu.

Dokonując eksportu towarów na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sprzedaż należałoby ująć na kasie w momencie powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT, czyli z chwilą dokonania dostawy towaru.

Reasumując, w sytuacji gdy przedsiębiorca nie korzysta ze zwolnienia z kasy i dokonuje sprzedaży towaru na rzecz osoby prywatnej spoza UE, jest zobligowany do wystawienia paragonu fiskalnego. W związku z powyżej przytoczonymi regulacjami, odnoszącymi się do stawki podatku VAT, może zaistnieć obowiązek skorygowania stawki podatku VAT, dlatego podatnik będzie zobligowany do dokonania odpowiednich zapisów korygujących w ewidencjach podatkowych.

 

Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Jak wynika z treści art. 2 pkt 23 ustawy o VAT, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Artykuł 23 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o VAT określają miejsce świadczenia tego typu transakcji.

Art. 23 ust. 2

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Art. 23 ust. 3

Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Co ważne, dokonując sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, podatnik powinien wystawić jedynie fakturę. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. O ile w przypadku sprzedaży na rzecz innych firmy sprawa wydaje się prosta, o tyle w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pojawiają się wątpliwości co do tego, czy sprzedaż tą dodatkowo należałby zarejestrować na kasie. Również organy podatkowe w kwestii tej prezentują odmienne stanowiska. W związku z czym najbezpieczniejszym dla przedsiębiorcy posunięciem będzie wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji.

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju została zdefiniowana w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT. Pod pojęciem tym rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

  1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem (w rozumieniu art. 15), którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem (w rozumieniu art. 15) i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Definicja podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Organy podatkowe w kwestii tej przyjmują dość jednoznaczne stanowisko (interpretacje: IPPP3/443-615/10-2/KC, IPPP2/443-719/12-2/KOM), z którego wynika, że sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie spełnia definicji sprzedaży przytoczonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT (patrz punkt pierwszy artykułu) w związku z czym nie jest także sprzedażą o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. W związku z tym dokonując sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju na rzecz osoby prywatnej nieprowadzącej działalności przedsiębiorca nie rejestruje jej na kasie.

 

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz eksportu towarów może skorzystać z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z kasy.

Zwolnienie przedmiotowe

Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Zgodnie z jego treścią zwolnieniu z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zwolnienie podmiotowe

Zwolnienie to dotyczy tych przedsiębiorców, których obroty nie przekroczyły limitu 20.000 zł. W przypadku gdy podatnik rozpoczął działalność w trakcie danego roku, limit ten ustala się w proporcji do okresu jej prowadzenia. Po jego przekroczeniu należy w ciągu 2 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obrót został przekroczony, zainstalować i rozpocząć ewidencję na kasie fiskalnej.

Żadne z powyższych zwolnień nie znajdzie zastosowania, jeżeli przedsiębiorca wykonuje czynności określone w par. 4 rozporządzenia (np. dostawa gazu płynnego, wyrobów tytoniowych, wyrobów alkoholowych itd.)

Angelika Borowska specjalista ds. księgowości wfirma.pl