Kalendarium zmian w prawie spółek

Gazeta Podatkowa

Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek podlegają ciągłym modyfikacjom. Czerwiec 2022 r. to miesiąc zmian w funkcjonowaniu KRS. Z kolei z dniem 13 października 2022 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja K.s.h. Odroczono natomiast termin wdrożenia w spółkach e-Doręczeń. Poza tym trwają prace legislacyjne nad innymi zmianami związanymi z funkcjonowaniem spółek.

1 czerwca 2022 r.

• Dostosowanie KRS do nowych zasad podpisywania sprawozdań finansowych

Z dniem 1 czerwca 2022 r. został zmodyfikowany art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Obecna treść tej regulacji wraz z art. 69 ust. 3a ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) stanowi podstawę prawną obowiązku przekazania do KRS odmowy podpisu sprawozdania finansowego, a także oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmowy złożenia takiego oświadczenia (o ile zostały sporządzone).


Źródło: shutterstock.com

Ustawodawca przyjął bowiem, że 1 czerwca 2022 r. system RDF (obsługujący składanie dokumentów finansowych do KRS) zostanie dostosowany do nowych rozwiązań prawnych związanych z podpisywaniem sprawozdań finansowych. Dlatego zgodnie z przepisami przejściowymi sprawozdania finansowe zatwierdzone przed dniem 1 czerwca 2022 r., do których zostały sporządzone te dokumenty, można złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w KRS w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 czerwca 2022 r. (art. 13 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r. poz. 2106).

Termin ten nie dotyczy podmiotów, w których sprawozdanie finansowe zostanie podpisane przez wszystkich członków organu wieloosobowego, a także w sytuacji, gdy zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpiło 1 czerwca 2022 r. lub później. W takich okolicznościach zastosowanie mają ogólne zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS.

21 czerwca 2022 r.

• Newsletter KRS

Z dniem 21 czerwca 2022 r. ma zostać uruchomiona tzw. usługa newslettera KRS. Polega ona na automatycznym przekazywaniu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji (...). Przekazywane informacje będą obejmować numer w KRS, sygnaturę sprawy oraz datę rejestracji sprawy (w razie zarejestrowania sprawy) albo datę dokonania wpisu i numer wpisu (w razie dokonania wpisu). Usługa ta ma chronić spółki. Umożliwi bowiem łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji o próbie dokonania zmiany w KRS podjętej przez osoby nieuprawnione.

Informacje takie będzie mógł uzyskać każdy, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazał numer w KRS podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć. Zainteresowany będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż 50 podmiotów. Informacje będą przesyłane przez wskazany okres, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. Kwestie te będzie regulował nowy art. 10a ustawy o KRS.

13 października 2022 r.

• Istotna nowelizacja K.s.h.

Kodeks spółek handlowych zostanie istotnie znowelizowany z dniem 13 października 2022 r. Główne zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia do K.s.h. regulacji prawnej prawa grup spółek (prawa holdingowego, prawa koncernowego),
  • reformy zasad sprawowania nadzoru w spółkach kapitałowych; wprowadzane regulacje dotyczą w szczególności nowych zasad funkcjonowania rad nadzorczych,
  • wyeliminowania wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny.

Więcej na temat tych zmian można przeczytać w dodatku do GP nr 42 z 2022 r.

Dzień z komunikatu, najpóźniej 1 stycznia 2024 r.

• e-Doręczenia w spółkach

Z dniem 27 maja 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych. Według dotychczasowych regulacji podmioty uzyskujące wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS już 5 lipca 2022 r. miały być objęte obowiązkiem posiadania adresu do e-Doręczeń. Natomiast podmioty wpisane do tego rejestru przed tym dniem miały go uzyskać przed 1 października 2022 r. Posiadanie takiego adresu wpisanego do bazy adresów elektronicznych (będącej rejestrem publicznym) stanowi jednocześnie żądanie doręczania korespondencji przez podmioty publiczne (np. ZUS) na ten adres.

Obecnie w przepisach nie wskazano konkretnej daty, od kiedy przedsiębiorcy z KRS zostaną objęci obowiązkiem posiadania adresu do e-Doręczeń. Nowy termin ma być określony komunikatem ministra właściwego do spraw informatyzacji. Komunikat ten będzie ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie e-korespondencji określonym w tym komunikacie. Przy czym termin z komunikatu nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.

Podmioty, które będą uzyskiwać wpis do rejestru przedsiębiorców KRS od dnia określonego w tym komunikacie, otrzymają adres do e-Doręczeń automatycznie. Natomiast przedsiębiorcy wpisani do KRS przed dniem określonym w tym komunikacie (w tym np. spółki z o.o. z udziałem prywatnym) będą mieli obowiązek utworzyć adres do e-Doręczeń w terminie 3 miesięcy od dnia wskazanego w komunikacie.

Poza tym mogą być wprowadzone także inne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek ze względu na trwające prace legislacyjne (patrz ramka).

Prace legislacyjne dotyczące zmian w prawie spółek

Ułatwienie procesu zawiązywania i rejestracji spółki

Na etapie rządowych prac legislacyjnych jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (UC111).

Według projektu ustawa ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. Dotyczy wdrożenia regulacji unijnych w zakresie tłumaczeń wzorców umowy spółki (co najmniej w języku urzędowym UE powszechnie rozumianym) oraz realizacji wymogów informacyjnych.

Nowelizacja przewiduje też zmiany w zakresie umożliwienia wpłat na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. w organizacji. Nowe regulacje mają przeciwdziałać sytuacjom, gdy instytucje finansowe w celu założenia rachunku żądają potwierdzenia wpisu do KRS.

Zmiany w restrukturyzacji i transgraniczne przekształcenia, połączenia, podziały spółek

Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Prawo upadłościowe (nr projektu UC120) oraz do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UC123). Dotyczą one wdrożenia regulacji unijnych.

Pierwszy projekt odnosi się do dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości, zwanej też dyrektywą drugiej szansy. Państwa członkowskie powinny wdrożyć jej postanowienia, co do zasady, do dnia 17 lipca 2022 r. (art. 34 ust. 1 i 3 dyrektywy). Prawodawca unijny dąży do tego, aby w sposób precyzyjny określić przesłanki determinujące jak najszybsze podjęcie działań służących ustaleniu trudności przedsiębiorcy związanych z płynnością finansową, a następnie odpowiednich działań naprawczych, o ile są one możliwe i słuszne. Czas pokaże, w jaki sposób polski ustawodawca wdroży regulacje omawianej dyrektywy drugiej szansy.

Natomiast zmiany ujęte w drugim z wymienionych projektów założeń mają na celu wdrożenie przepisów unijnych w szczególności w zakresie transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek.


autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 2022-06-09

Ustalanie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego w VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

KsięgowośćPodatki 2022