JPK_VAT przy rozliczeniach kwartalnych podatku

Piotr Szulczewski 05.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

2017-11-06

Rozliczenia podatkowe na deklaracji VAT-7K oraz kwartalne zasady opłacania podatku nie ograniczają obowiązków wynikających z generowania jednolitych plików kontrolnych. Należy spełniać obowiązki zarówno raportowe, jak i terminowej zapłaty podatku.

JPK_VAT przy rozliczeniach kwartalnych podatku

JPK_VAT przy rozliczeniach kwartalnych podatku  /  YAY foto

 

Częstym problemem podatników pozostaje częstotliwość przesyłania raportów JPK_VAT do urzedów skarbowych. Standardowym terminem jest 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który przygotowywany był raport JPK.

Problem nie występuje u podatników, którzy rozliczeń VAT dokonują miesięcznie. Przygotowanie pliku JPK jest jakby elementem zamknięcia okresu podatkowego, występującym bezpośrednio po przygotowaniu ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do sporządzenia deklaracji VAT. Zatem podatnicy zamknięcie miesiąca dzielą obecnie na cztery etapy:

  • zamknięcie ewidencji zakupu i sprzedaży (ostateczne rozksięgowanie dla celów VAT wszystkich transakcji na dany miesiąc),
  • przygotowanie, skontrolowanie raportu JPK_VAT, a następnie jego wysyłka,
  • przygotowanie i wysyłka deklaracji VAT-7,
  • zapłata podatku za dany miesiąc.

Kwartalnie VAT, miesięcznie JPK

Raporty JPK wysyłać miesięcznie muszą również podatnicy, którzy deklaracje VAT sporządzają kwartalnie oraz kwartalnie płacą podatek od towarów i usług. Obowiązek w tym zakresie dotyczy zatem całości ewidencji zgodnie z formą JPK za dany okres miesiąca – a nie za okres całego kwartału. Podatnik będzie musi zatem ewidencję przygotowywać w stosunku do poszczególnych miesięcy, nawet jeśli podatek płaci kwartalnie.

Rozliczenia kwartalnego VAT dokonują obecnie mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową. Składają oni w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Ten sam termin składania deklaracji VAT-7k posiadają mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa (wyjątkiem pozostają nowo zarejestrowani podatnicy VAT czynni = przez pierwsze 12 miesięcy działalności oraz podatnicy dokonujący transakcji opodatkowanych odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł).

Piotr Szulczewski, PIT.pl