Jesteś właścicielem lasu? Musisz zapłacić podatek

Posiadanie lasu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku, chyba, że drzewostan ma mniej niż 40 lat. W 2012 r. stawka za jeden hektar to 41,07 zł.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, które służą wykonywaniu działalności leśnej. Żeby rozpatrywać kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem leśnym trzeba więc najpierw ustalić czy grunt, z którym mamy do czynienie to las. Decyduje o tym ewidencja gruntów i budynków. A następnie sprawdzić, czy można mówić o działalności leśnej. Jeśli las będzie służył wykonywaniu innej działalności gospodarczej niż leśna, nie wystąpi podatek leśny.

Działalność leśna została szczegółowo zdefiniowana w ustawie o podatku leśnym. Jest to w szczególności działalność polegająca na urządzaniu, ochronie i zagospodarowaniu lasu. Znajdziemy tam także działania, mające na celu m.in. utrzymywanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, jak również gospodarowanie zwierzyną.

Podatek od firm i osób fizycznych

Podatek leśny zapłaci zarówno osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)  lub jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna), jeśli jest:

  • właścicielem lasu (przeniesienie własności następuje aktem notarialnym),
  • posiadaczem samoistnym lasu (to osoba, która wykazuje wolę by władać lasem we własnym imieniu, faktycznie jak właściciel),
  • użytkownikiem wieczystym lasu (las został oddany w użytkowanie wieczyste),
  • posiadaczem lasu, należącego do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Odpowiedzialność solidarna 

Jednak w sytuacji gdy jest kilku współwłaścicieli lub las podlagający opodatkowaniu znajduje się w posiadaniu dwóch lub większej ilości pomiotów, to podatnikiem jest każdy z nich. Do zapłaty zobowiązani są solidarnie wszyscy współwłaściciele lub posiadacze. Oznacza to, że wystarczy by płatności dokonał jeden z nich a pozostali już nie będą musieli. Organu podatkowego nie obchodzi przy tym, który ze zobowiązanych tego dokona. Ponadto w odniesieniu do lasów państwowych oraz wchodzących w skład Zespołu Własności Rolnej Skarbu Państwa, obciążenie podatkowe spoczywa na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Lasów Państwowych.

Plik za SMS Opis deklaracji
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym
Decyzja w sprawie umorzenia podatku leśnego

Preferencje dla młodych drzewostanów

Podatku nie zapłacimy od lasu z drzewostanem do 40 lat albo lasem wpisanym do rejestru zabytków. Zwolnione od podatku są też użytki ekologiczne. Poza tym podatku nie płacą wskazane w ustawie instytucje o charakterze naukowo - oświatowym, takie jak uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, a także publicznie i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie podmiotowe dotyczy także przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Stawka od hektara

Podatek leśny płaci się od 1ha. W 2012 roku maksymalna stawka wynosi 41,07 zł. Poszczególne gminy mogą przyjąć w innej (niższej) wysokości. Natomiast dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, jest niższa o 50%.

Podatek płaci się ...

W zależności od statusu podmiotu zobowiązanego do uiszczania podatku leśnego, wyróżnić należy dwa sposoby regulowania tej należności. W przypadku osób fizycznych, podatek powinien być opłacany w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w ściśle określonych terminach. Są to kolejno okresy -  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Odmiennie harmonogram spłat przedstawia się względem osób prawnych oraz jednostek administracyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, kiedy to za poszczególne miesiące zobowiązanie z tytułu podatku leśnego regulować należy  do 15 dnia każdego miesiąca.

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Adam Bujalski, księgowy Tax Care