Pobierz e-pity 2020

Jeden druk VAT zamiast ośmiu różnych deklaracji

20.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Jeden druk VAT zamiast ośmiu różnych deklaracji

17 stycznia br. do Sejmu trafił projekt ustawy, który ma na celu uproszczenie zasad rozliczenia VAT przez polskie firmy. Kluczowa zmiana, którą wprowadza niniejszy projekt nowelizacji ustawy o VAT to uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT. Projekt złożyła grupa posłów Kukiz'15.

Zmiana zasad rozliczania VAT przez uproszczenie wzoru deklaracji VAT

Źródło: FORUM

Według obliczeń Banku Światowego, rozliczenie polskiego VAT zajmuje przedsiębiorcom średnio 98 godzin w roku. Tymczasem w Irlandii lub Wielkiej Brytanii, których systemy VAT podlegają tej samej unijnej dyrektywie, rozliczenie VAT zajmuje około 30 lub 25 godzin rocznie.

Obecnie obowiązujący formularz deklaracji ma dwie strony i zawiera 60 rubryk do wypełnienia. Proponuje się zastąpienie tej deklaracji, deklaracją jednostronicową, zawierającą jedynie 6 pól. Projektodawcy proponują więc wprowadzenie wzoru deklaracji VAT z minimalną liczbą pól do wypełnienia wymaganą przez Unię Europejską. Proponowana nowelizacja jest wzorowana na państwach członkowskich UE, które mają najprostsze i najbardziej przejrzyste deklaracje, a więc Irlandii (deklaracja ma 8 pól) i Wielkiej Brytanii (9 pól).

Obecnie obowiązujący, skomplikowany wzór deklaracji VAT nie znajduje uzasadnienia, ponieważ wymaga od przedsiębiorców przekazywania danych, które nie są istotne z perspektywy Ministerstwa Finansów, bowiem z punktu widzenia Ministerstwa Finansów najistotniejszą informacją, do której udzielenia podatnik jest zobowiązany, jest wartość podatku naliczonego odzyskiwana przez firmy w danym okresie, a więc dane, które można zamieścić w jednym polu deklaracji.

Ministerstwo Finansów nakłada więc na podatników obowiązek przekazywania informacji w okresach miesięcznych, które dla Ministerstwa nie mają żadnego praktycznego znaczenia. Powoduje to obciążanie podatników podatku VAT nieproporcjonalnymi obowiązkami sprawozdawczymi, co znacząco utrudnia i komplikuje zasady rozliczania podatku od towarów i usług w Polsce i generuje po stronie polskich przedsiębiorców dodatkowe koszty.

Jedynie dla przykładu wskazać można, że w obecnie obowiązującym formularzu deklaracji VAT przedsiębiorcy obowiązani są do dokonania podziału zakupów na środki trwałe i pozostałe, co nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia poprawności rozliczenia VAT. Również obowiązek wykazywania sprzedaży w podziale na stawki VAT jest zbędne, 1 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1 z późn. zm.) ponieważ proste podzielenie kwoty podatku przez podstawę opodatkowania daje Ministerstwu informację, czy dana firma stosuje obniżoną stawkę VAT przy sprzedaży. Konieczność wykazywania sprzedaży podlegającej odwrotnemu obciążeniu w deklaracji miesięcznej również nie znajduje uzasadnienia, ponieważ sprzedaż ta deklarowana jest szczegółowo w informacji VAT-27, a wykazywanie importu usług jest zbyteczne, gdyż informacja ta nawet nie jest wymagana w informacji podsumowującej VAT-UE. Formularz polskiej deklaracji VAT w obecnie obowiązującym skomplikowanym kształcie nie znajduje również uzasadnienia na gruncie przepisów prawa unijnego - przepisy dyrektyw VAT (tj. art. 250 i 251 dyrektywy 2006/112/WE2 ) wymagają bowiem od państw członkowskich jedynie 6 obowiązkowych pól w deklaracji.

W końcu, polska deklaracja VAT zawierająca 60 pól do wypełnienia, nie ma uzasadnienia w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących jednolitego pliku kontrolnego, w szczególności przepisów dotyczących ewidencji VAT składanej w formie elektronicznej miesięcznie (JPK_VAT). Na podstawie pliku JPK_VAT, miesięcznie składanego przez przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów posiada szeroki zakres informacji określony w ewidencjach VAT podatników, co czyni dodatkowe raportowanie tych informacji na deklaracjach VAT całkowicie zbędnym.

Kolejnym uproszczeniem, które proponowane jest w niniejszym projekcie, polega na skonsolidowaniu 8 różnych deklaracji (w tym 4 różnych deklaracji VAT) w ramach jednego formularza.

Zgodnie z projektem ustawy, wszyscy podatnicy – niezależnie od tego czy są to mali podatnicy, rozliczający VAT miesięcznie czy kwartalnie – będą składać VAT na jednym wzorze deklaracji. To zmiana, która uprości system i wygeneruje oszczędności po stronie przedsiębiorstw (eliminuje np. wątpliwość czy podatnik ma użyć deklarację kwartalną VAT-7D czy VAT-7K) oraz po stronie urzędów.

Projekt ustawy uchyla wzory deklaracji obowiązujące dla specjalnych podatków wprowadzonych przez rządy PO i PiS, a więc podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej oraz podatku niektórych instytucji finansowych. Zgodnie z niniejszym projektem, kwoty podatku z tytułu wspomnianych wyżej nowych danin będą wykazywane przez firmy na deklaracji VAT. W przypadku likwidacji tych podatków w przyszłości, właściwe rubryki będą mogły zostać usunięte z wzoru deklaracji.

Projekt ustawy VAT wprowadza więc jeden, nieskomplikowany wzór formularza w miejsce ośmiu funkcjonujących obecnie formularzy deklaracji, a to:

  1. VAT-7
  2. VAT-7K
  3. VAT-7D
  4. VAT-26
  5. P-KOP/MS
  6. P-KOP/RG
  7. FIN-1
  8. PSD-1

Jednocześnie, niniejszy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług proponuje uproszczenie przepisów w zakresie odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi.

Obecnie podatnicy, którzy chcą odliczyć 100% VAT od aut służbowych, powinni zgłosić ten zamiar urzędowi skarbowemu na specjalnym formularzu w ciągu 7 dni od pierwszego wydatku związanego z samochodem. Projekt ustawy likwiduje ten obowiązek i wprowadza jedynie wymóg poinformowania o korzystaniu ze 100% odliczenia VAT w deklaracji VAT składanej za dany okres (miesiąc lub kwartał). Informacja ta, wraz z kwotą podatku naliczonego, powinna stanowić dla urzędów wystarczające dane do oceny, czy w ramach kontroli należy zweryfikować poprawność 100% odliczenia VAT przez podatnika, czy nie. W toku kontroli urząd może wymagać od podatnika bardziej szczegółowych danych dotyczących pojazdów. Wskazać w tym miejscu należy, że realizacja zasad wyrażonych m.in. w art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, a dotyczącej prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, a także w art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego tj. zasady zaufania obywatela do państwa, powinna następować również w stronę obdarzenia przez państwo zaufaniem obywatela, zamiast traktowania go jako potencjalnego oszusta. Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Projektowana ustawa nie rodzi skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne

Proponowana nowelizacja przyniesie pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i finansowe, a w szczególności wśród podatników VAT, którzy zostaną odciążeni od czasochłonnych i kosztownych obowiązków wypełniania długich i skomplikowanych formularzy deklaracji. Zaoszczędzony w ten sposób czas i środki przeznaczać będą mogli na rozwijanie swojej działalności gospodarczej.

Proponowana ustawa zakłada nowelizację ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i wydanie na podstawie nowelizowanych przepisów aktu wykonawczego przez Ministra Finansów.

Źródło: Sejm RP