Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Jakie skutki podatkowe rodzi wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu?

19.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Jakie skutki podatkowe rodzi wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu?

Leasing operacyjny jest jedną z najczęstszych form finansowania, z której korzystają przedsiębiorcy. Dzięki temu rozwiązaniu mogą wykorzystywać w firmie tak niezbędne składniki majątku, jak samochody czy maszyny produkcyjne, bez konieczności poniesienia nakładów na jednorazowy wykup. W praktyce gospodarczej czasem jednak dochodzi do sytuacji, w której podatnik decyduje się (lub jest zmuszony) do zerwania zawartej umowy leasingowej.

Leasing: skutki w PIT i CIT

Leasing operacyjny w ustawie o PIT

Kwestia umowy leasingu operacyjnego została uregulowana w art. 23b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

  1. umowa leasingu w przypadku, gdy korzystającym nie jest osobą wymienioną w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  2. umowa leasingu w przypadku, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
  3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, będących uprzednio przedmiotem takiej umowy, odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu
Źródło: Thinkstock

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu - skutki podatkowe

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego (przed terminem wskazanym w umowie) co do zasady nie wywołuje żadnych skutków podatkowych. Przedsiębiorca nie musi dokonywać wyksięgowania uprzednio ujętych kosztów. Tym samym nie koryguje swoich dochodów (przychody - koszty). Zmianie ulega jedynie sposób rozliczenia od momentu zerwania umowy.

Powyższe stanowisko jest potwierdzone również przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Przykład może stanowić odpowiedź z dnia 10 czerwca 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej: “(...) Zatem, w sytuacji gdy w czasie krótszym od okresu podstawowego nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego, która w momencie zawarcia spełnia wymienione warunki do uznania jej za umowę leasingu określone w art. 23b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłatę rat leasingowych, ponieważ ma tu zastosowanie zasada kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu określona w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz cytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów o opłaty z tytułu umowy leasingu, które poniesione zostały do dnia rozwiązania umowy. (...)”.


Angelika Borowska specjalista ds. księgowości wfirma.pl