Jakie masz prawa jako płatnik ZUS?

16.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek założonego w ZUS, ale także uzyskiwania informacji m.in. o:

  • ubezpieczeniach i świadczeniach,
  • należnych składkach i wpłatach,
  • osobach zgłoszonych do ubezpieczeń,
  • danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.

Ponadto możesz wystąpić do ZUS o wydanie bezpłatnych zaświadczeń, w tym o:

  • podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
  • podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • zgłoszonych swoich członkach rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • niezaleganiu w opłacaniu składek.

Więcej informacji na temat oferowanych przez Zakład zaświadczeń możesz uzyskać osobiście w każdej placówce ZUS oraz telefonicznie, korzystając z Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Zakład może także na Twój wniosek wydać interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstaw wymiaru tych składek.

źródło www.zus.pl

Kontynuuj artykuł o prawach płatnika ZUS