Pobierz e-pity 2019

Jakie błędy dostrzeżone na PIT-11 można korygować?

Piotr Szulczewski 16.02.2015 13:00 (aktualizacja: )

2015-02-18

Szybkie wystawienie PIT-11 jest nie tylko korzystne dla podatnika, który wcześniej może sporządzić swoją deklarację podatkową PIT. Dodatkowo bowiem również płatnik może bezpiecznie zareagować na błędy, które sam zauważy w informacji lub które zostaną mu przekazane przez otrzymującego informację pracownika.

Błędy zauważone w PIT-11 sporządzonym przez płatnika wynikać mogą z nieprawidłowych rozliczeń dokonywanych przez niego w trakcie roku, jak również z błędów w czasie sporządzania tej informacji podatkowej.

Pierwsze z tych błędów polegają m.in. na błędnym pobraniu składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, niewłaściwym zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów, ustaleniu kwoty dochodów innej niż faktycznie wypłacona.

We wszystkich tych przypadkach PIT-11 nie może być zarówno w okresie od 1 stycznia 2015 r. oraz po przekazaniu go podatnikowi korygowany. Wszelkie wypłaty dokonywane po 1 stycznia 2015 r. wynikające z korekt rozliczeń roku poprzedniego nie wpłyną już na treść informacji podatkowej.

Treść błędów tego rodzaju wynikać może zarówno z nieprawidłowych obliczeń płatnika, ale również z niewłaściwych działań pracownika. Może on bowiem podać płatnikowi nieprawdziwe dane co do stosowania kwot kosztów uzyskania przychodów lub co do zasad pobierania składek ZUS (w związku ze zbiegiem składek z wielu tytułów). W takim przypadku błędów również nie koryguje się nawet jeśli pracownik po 1 stycznia 2015 r. poinformuje pracodawcę o dostrzeżonych nieprawidłowościach, które są wynikiem jego błędnych oświadczeń.

Jak wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 września 2014 r., sygn. IPPB4/415-589/14-2/MS1 - w informacji PIT-11 oraz jej korekcie mogą zostać uwzględnione tylko te zaliczki, które faktycznie zostały pobrane z dochodu pracownika w latach, za które informacja jest sporządzona. Informacja PIT-11 czy też jej korekta winna odzwierciedlać bowiem stan faktyczny. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, informacja PIT-11 jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy. Zatem fakt niepobrania i nieuiszczenia właściwej kwoty nie może znaleźć odzwierciedlenia w informacji PIT-11 czy też jej korekcie. To, że zaległa kwota zostanie uiszczona w latach późniejszych nie może znaleźć odzwierciedlenia w informacji PIT-11 czy też jej korekcie złożonej za minione lata.

 

Dopuszczalne korekty PIT-11

Korekta PIT-11 dotyczyć może natomiast niewłaściwego wpisania danych w informację podatkową, a zatem przypadku, gdy płatnik wyp łacał wynagrodzenie, stosował koszty czy pobierał zaliczkę na podatek w określonej kwocie, a następnie przez pomyłkę wypełniając PIT-11 wprowadził do tej informacji podatkowej dane w niewłaściwej wysokości.

Korekty PIT-11 dokonać można zarówno przez upływem terminu ostatecznego na dostarczenie informacji pracownikowi, jak i po jego upływie. Nie można natomiast dostarczyć pracownikowi od razu informacji PIT-11 z oznaczeniem „korekta”. Jeżeli podatnik dokonuje dodatkowych wypłat w 2015 r. dotyczących błędów roku 2014, to nie ujmuje ich w PIT-11 za 2014 r., lecz w PIT-11 za 2015 r.

Korygowany PIT-11 należy przekazać nie tylko podatnikowi, którego wynagrodzenie jest rozliczane, lecz także do urzędu skarbowego. Złożenie korekty wymaga przekazania do urzędu również druku ORD-ZU ze wskazaniem przyczyn przeprowadzanych zmian we wcześniej przekazanym dokumencie.

Błędy w PIT-11, których nie trzeba korygować

Do błędów, które nie wymagają co do zasady korekt, a także reakcji ze strony płatnika, pozostają te związane z zmienionym adresem pracownika. Jeżeli pracownik przeprowadził się w trakcie roku i nie przekazał pracodawcy nowego adresu, PIT-11 wystawiony na dotychczasowy adres nie musi być korygowany, choć zawiera błąd. Pracodawca, wystawiając taki PIT-11, działał w dobrej wierze, posługiwał się bowiem danymi, jakie miał w aktach osobowych pracownika. Złożenie informacji PIT-11 z takim błędem nie jest zagrożone żadną karą.

Korekta powinna natomiast wystąpić w przypadku, gdy pracownik przekazał zmianę miejsca adresu, lecz pracodawca mimo wszystko podał dotychczasowy adres jego miejsca zamieszkania.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl