Jaki podatek od sprzedaży mieszkania

e-poradyJak wysoki zapłacę podatek od sprzedaży mieszkania o przybliżonej wartości 240 tyś. zł, jeśli sprzedam je zaraz po sprawie spadkowej? Sprawa odbędzie się w 2010 r.

Nie liczy się data sprawy spadkowej, lecz data nabycia spadku. Spadek nabywa się w chwili śmierci spadkodawcy.

Wyrok NSA z dnia 08.10.1992 r. w Warszawie (sygn. akt III SA 1388/92) jasno wskazuje, że „nabycie spadku następuje z mocy prawa przez sam fakt otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 kc). Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma charakter deklaratoryjny tzn. służy urzędowemu potwierdzeniu, że obiektywnie miały miejsce określone fakty w zakresie spadkobrania. Samo postanowienie nie tworzy praw i nie decyduje o tym, czy nabycie spadku nastąpiło czy też nie”.

Jeśli nabycie spadku nastąpiło w 2010 r. lub w 2009 r., składa Pan PIT-39 podatek wynosi 18% podstawy opodatkowania. Podstawą jest przychód (kwota należna ze zbycia po odjęciu kosztów zbycia) po odjęciu kosztów nabycia. U Pana za koszty uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Możliwe jest zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku przeznaczenia uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe - w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawa prawna:
Art. 30e ust. 1 i Art. 22 ust. 6d
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1991-07-26
(Tekst jednolity 2010r. Dz.U. Nr 51, poz. 307)