Jak zgłosić siebie jako płatnika składek oraz ubezpieczonego w ZUS?

11.09.2017 10:00 (aktualizacja: )

Jak zgłosić siebie jako płatnika składek oraz ubezpieczonego w ZUS?

Jako osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś zarówno płatnikiem, jak i osobą ubezpieczoną. Możesz podjąć działalność gospodarczą już tego samego dnia, w którym złożysz wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Źródło: YAY foto

Zgłoszenie płatnika składek

Wniosek o wpis do CEIDG (na formularzu CEIDG-1) możesz wysłać elektronicznie albo listem poleconym lub złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem płatnika składek w ZUS.

Na podstawie danych z CEIDG sporządzimy dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

 • zgłoszenie płatnika składek,
 • informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek,
 • informację o adresach, pod którymi prowadzisz działalność gospodarczą.

Zgłoszeń dokonamy od dnia, w którym zacząłeś prowadzić działalność gospodarczą.

Nie musisz zatem sam sporządzać dokumentów ani przekazywać ich do ZUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Jako osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, zgłaszasz się do:

 • ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i wypadkowego – obowiązkowo, zaś chorobowego – dobrowolnie;
 • ubezpieczenia zdrowotnego – obowiązkowo.

Jednak w pewnych sytuacjach w ogóle nie zgłaszasz się do ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo zgłaszasz się do następujących ubezpieczeń:

 • społecznych: ́
  • emerytalnego i rentowych – dobrowolnie,
  • ́ wypadkowego – obowiązkowo (jeżeli jesteś obowiązkowo lub dobro - wolnie zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych).
 • zdrowotnego – obowiązkowo.

Nie masz obowiązku zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w różnych sytuacjach, a szczególnie, gdy:

 • masz więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. umowę o pracę (jeżeli jesteś zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy),
 • jesteś ubezpieczony w KRUS,
 • masz uprawnienia do emerytury lub renty innej niż renta z tytułu nie - zdolności do pracy

<< czytaj całość

Źródło: ZUS.pl