Jak wypełnić formularz PIT-4R?

24.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

Justyna Niedbał, Bankier.plPłatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają czas do końca stycznia na złożenie rocznej deklaracji zaliczek na podatek dochodowy, pobranych od pracowników w poprzednim roku podatkowym. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy zatrudniają praktykantów oraz stażystów.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji PIT-4R są płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli m.in. zakłady pracy, zakłady pracy przejmujące pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy, a także komornicy sądowi lub podmioty niebędące prawnym następcą zakładu pracy przejmujący zobowiązania wynikające ze stosunków pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.


Jak wypełnić formularz PIT-4R?

W części A i B należy wpisać dane identyfikacyjne płatnika. Część C to wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego pomniejszone o pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W pierwszym wierszu części C płatnik składek powinien wykazać liczbę podatników (osób, za które opłacane były zaliczki na podatek) i należne zaliczki w kolumnach za poszczególne miesiące, także w przypadku byłych już pracowników. W kolejnym wierszu płatnik wykazuje należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego, o których mowa w art. 33-35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W trzecim wierszu sumuje się należne zaliczki za poszczególne miesiące roku podatkowego, wykazane w pierwszym i drugim wierszu części C. Kolejny wiersz służy wykazaniu kwot zaliczek na podatek, których pobór został ograniczony (Przepis stanowi: jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc; jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego). Zaliczki przypadające na dany miesiąc w związku z ograniczeniem poboru wpisuje się w poszczególne miesiące wiersza piątego – nie muszą być one pobierane w równej wartości co miesiąc.

W wierszu szóstym wykazuje się dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły, a w wierszu siódmym – nadpłata wynikająca z rozliczenia za ubiegły rok. W wierszu ósmym należy wpisać zaliczki pobrane na zasadach właściwych dla zakładów pracy chronionej albo zakładów aktywności zawodowej. Wiersz dziewiąty dotyczy płatników, którzy w 2013 r. byli zobowiązani do obliczania i pobierania zaliczek podatkowych od dochodów z działalności wykonywanej osobiście (umowy-zlecenia, o dzieło). Kolejny, dziesiąty wiersz dotyczy osób, które zatrudniały pomoc domową lub opiekunkę do dziecka na podstawie umowy aktywizacyjnej i pobierały z tytułu jej wynagrodzenia zaliczki na podatek.

W wierszu 11 wykazuje się pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego (należy w tym miejscu zsumować koty za poszczególne miesiące w wierszach 3,5,6,9 i 10, odejmując odpowiednio sumę kwot z wierszy 4,7 i 8). Jeśli otrzymany wynik jest ujemny, to płatnik powinien wpisać „0”. Następnie wpisuje się przysługujące płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. W ostatnim wierszu należy wykazać należne kwoty do wpłaty, które ustala się odejmując od kwot za kolejne miesiące z wiersza 11 kwoty z wiersza 12. Zasada dotycząca wyniku ujemnego jest taka sama jak wyżej.

Justyna Niedbał
Bankier.pl