Jak samodzielnie wypełnić PIT-19A dla duchownych?

Katarzyna Sudaj 26.01.2012 09:00 (aktualizacja: )

2018-01-26

Osoby duchowne opłacają zryczałtowany podatek od swoich dochodów. Do 31 stycznia mają obowiązek rozliczenia deklaracji PIT-19A za 2017 rok. W prosty i wygodny sposób duchowni wypełnią druk PIT-19A w programie do rozliczeń e-pity 2017.

Jak samodzielnie wypełnić PIT-19A dla duchownych?

Jak samodzielnie wypełnić PIT-19A dla duchownych? / PIT.pl

PIT-19A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego. Co ciekawe, w polskim prawie nie ma wyraźnej definicji osoby duchownej. Dlatego urzędy skarbowe opierają się na wyroku NSA z 19 września 2000 r. (sygn. akt III SA 1411/00): (…) brak definicji pojęcia „duchowny” w ustawodawstwie dotyczącym kościołów i innych związków wyznaniowych wymaga wnikliwego zapoznania się z zasadami funkcjonowania kościoła lub związku wyznaniowego dla uznania określonej osoby za duchownego (…) ”

Jak wypełnić PIT-19A?

W odróżnieniu od innych popularnych deklaracji PIT, w pierwszym kroku nie ma wybpru pomiędzy podaniem numeru PESEL czy NIP. Osoba duchodna musi podać numer NIP. Następnie należy wskazać rok, za który dokonuje sie rozliczenia oraz podać właściwy urząd skarbowy.

W część B. formularza duchowni podają dane osobowe podatnika wraz z adresem zamieszkania, a w części C. adres miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

W PIT-19A tylko dochody duszpasterskie. Wynagrodzenie za naukę religii w PIT-37

Duchowni podatek w formie ryczałtu płacą tylko i wyłącznie od przychodów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich. Jeśli osoba duchowna ma jeszcze inne przychody - np. z tytułu umowy o pracę w szkole (prowadzi lekcje religii), to przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wówczas zobowiązana jest na podstawie otrzymanego ze szkoły PIT-11 rozliczyć deklaracje PIT-37 w terminie do końca kwietnia.

Katarzyna Sudaj PIT.pl