Jak opłacać zaliczki na podatek dochodowy?

Piotr Szulczewski 18.09.2013 10:00 (aktualizacja: )

Nie raz pojawia się problem, w jaki sposób opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Problem dotyczy przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz w sposób liniowy.

Przede wszystkim zaznaczmy, że nie składa się już deklaracji PIT-5/5L. Wystarczające jest dokonywanie samych płatności (odpowiedź nr 30130).

Za termin dokonania zapłaty podatku (w tym zaliczek na podatek) uważa się:

  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Jako tytuł przelewu podaje się: "zaliczka na podatek - za miesiąc..... ". Nie należy posługiwać się symbolem, np. płatność za PIT-5, PIT-5L, bo deklaracji takich już nie stosuje się (odpowiedź nr 30130).

Gdyby zdarzyło się, że podatnik prowadzi niezależnie dwie działalności – np. jest wspólnikiem spółki mniemającej osobowości prawnej oraz prowadzi indywidualnie działalność – zaliczki opłacić może jednym przelewem, dla podatnika – w ramach podatku PIT – całość jego działalności jest jednym źródłem uzyskania przychodów (odpowiedź nr 27077).

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają obniżeniu o składki na ubezpieczenie społeczne (obniżenie dotyczy podstawy obliczenia zaliczek) oraz zdrowotne (obniżenie dotyczy kwoty zaliczki) opłacone w danym roku przez podatnika.

A zatem składki za styczeń opłacone w lutym obniżane są od zaliczki opłaconej w lutym (są to już składki zapłacone, a zatem można je ująć w rozliczeniu zaliczek miesięcznych), odpowiedź nr 28527.

Problem pojawia się przy napłaconej kwocie zaliczek na podatek. Nadpłata powstaje bowiem z dniem złożenia zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego. Nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek (czyli za rok). Jeżeli wpłacił Pan zaliczki zawyżone za któryś z miesięcy - może Pan obecnie dokonać zapłaty zaliczek za następne miesiące w kwocie niższej - o kwotę już wpłaconych zaliczek - żeby wyrównać te kwoty (skompensować je), odpowiedź nr 29704.

Podobnie w trakcie roku podatkowego możliwe jest rozliczenie straty podatkowej. Dla przykładu 50% straty z roku 2009 można rozliczać już w trakcie roku podatkowego, z zaliczek od początku roku. Potwierdza to pismo Ministerstwa Finansów z 22 września 2000 r. (sygn. akt PB3-570-IP-722-86/2000), odpowiedź nr 28874.

Sytuacja odwrotna bez poniesienia dodatkowych konsekwencji jest niedopuszczalna – tzn. za zaległość podatkową uważa się nie tylko kwotę samego podatku, niewykazanego lub wykazanego w zaniżonej wartości w rocznym zeznaniu, ale również kwotę wpłacanych w trakcie roku zaliczek na podatek. A zatem konieczne jest nie tylko zapłacenie zaległości podatkowej, ale również odsetek za zwłokę, w tym również zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy. Wraz z niezwłocznym dokonaniem korekty podatnik powinien zawiadomić organ o dokonanej korekcie i przyczynach jej przeprowadzenia (odpowiedź nr 26828).

 

Piotr Szulczewski
PIT.pl