Inwentaryzacja kasy fiskalnej za 2014 rok

Piotr Szulczewski 29.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Inwentaryzacja kasy fiskalnej za 2014 rok

Ostatniego dnia grudnia po zakończeniu sprzedaży, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym sporządzić należy inwentaryzację końcoworoczną gotówki znajdującej się w kasie. W tym samym terminie sporządzić należy również raport miesięczny za grudzień 2014 roku.

Inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie – czyli aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) dokonuje się drogą spisu ich ilości z natury, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Źródło: Thinkstock

Spisu z natury dokonać należy po zakończeniu sprzedaży grudniowej, nie później niż w chwili rozpoczęcia sprzedaży w dniu następnym. Czynności tej nie można odkładać na termin późniejszy, tak jak ma to miejsce np. z innymi aktywami niż pieniężne. Ich inwentaryzacji dokonać można nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15 dnia następnego roku.

Poszczególnymi etapami inwentaryzacji kasy powinny być:

  • sprawdzenie obecności komisji spisowej,
  • przeliczenie wyrażonej w walucie polskiej i obcej gotówki,
  • porównanie stanu spisu z raportem kasowym – ustalenie nadwyżek lub niedoborów,
  • ustalenie ilości i wartości czeków, weksli i innych papierów (dłużnych lub wartościowych) w kasie,
  • spisanie stanu w protokole, w tym wskazanie w nim niedoborów lub nadwyżek i ewentualnych uwag komisji.

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice (nadwyżki lub niedobory) należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach roku 2014.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl