Interpretacja ogólna MF w sprawie ujmowania kosztów pośrednich w KPiR

Ewelina Czechowicz

2 marca 2023 r. ukazała się Interpretacja Ogólna Ministra Finansów w sprawie ujmowania w księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów. Jak wskazują księgowi  wydana interpretacja, jest zgodna z przeważającą praktyką i zdrowym rozsądkiem. 

O ile organy podatkowe nie miały zastrzeżeń do późniejszego ujęcia kosztu w roku podatkowym, to istniały uzasadnione obawy, iż takie przesunięcie może kwestionować ZUS przy okazji kontroli podstawy obliczenia składki zdrowotnej. Teraz problem rozwiązuje wydana przez Ministerstwo Finansów interpretacja ogólna DD2.8202.3.2022.

Interpretacja ogólna MF w zakresie kosztów pośrednich w KPIR

Wydana przez MF interpretacja dotyczy zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów - (PKPiR).

Jak wskazują księgowi i doradcy podatkowi koszty pośrednie w KPiR mogą być rozliczane również później, trzeba tylko zamknąć się w danym roku podatkowym. Ministerstwo finansów potwierdziło to w wydanej interpretacji ogólnej i wskazało, że "dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego, w którym zgodnie z art. 22 ust. 4 albo ust. 5-5c ustawy PIT, koszt ten może być potrącony".

Jak zaksięgować fakturę otrzymaną później?

W interpretacji wskazano, że księgując (ujmując) taki dowód w PKPiR, w kolumnie drugiej podatnicy wpisują datę zdarzenia gospodarczego. Zgodnie z objaśnieniami do PKPiR, jest to dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży). Zatem późniejsze wpisanie danego kosztu nie powoduje zmiany daty jego poniesienia, o której mowa w art. 22 ust. 6b ustawy PIT.

Uwagi do faktury przekazanej później

Jednocześnie, w przypadku dowodu otrzymanego przez podatnika lub przekazanego do biura rachunkowego w późniejszym terminie i wykazania go w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany bądź przekazany do biura rachunkowego, w kolumnie 17 „Uwagi”, można opisać przyczyny późniejszego zaksięgowania (ujęcia) danego kosztu w prowadzonej księdze, np. to, że Klient zapomniał przekazać dokument do biura.

Pełna treść interpretacji znajduje się tutaj: 

Interpretacja Ogólna Ministerstwa Finansów z dnia 2 marca 2023 r. DD2.8202.3.2022

Księgowość