Pobierz e-pity 2018

Informacja o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy: PIT-11

20.12.2011 09:00 (aktualizacja: )

Jeśli płatnik nie dokonuje rocznego rozliczenia podatku podatnikowi, który spełnia warunki do takiego rozliczenia, wówczas obowiązkiem płatnika jest wystawienie imiennej informacji PIT-11.

Informację tę na formularzu PIT-11(18) płatnik powinien sporządzić i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku nierezydentów – urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (patrz niżej – opis formularza IFT-1/IFT-1R). PIT-11 przekazujemy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Za 2011 r. omawianą informację sporządzamy i przekazujemy do 29 lutego 2012 r. (środa).

Która wersja PIT-11 w 2012 roku?

PIT-11 powinny też składać podmioty dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych (art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 updof), czyli m.in. z umowy zlecenia i o dzieło, z działalności społecznej i obywatelskiej, działalności sportowej, trenerskiej, z tytułu praw majątkowych, tj. przede wszystkich z praw autorskich itd. Informację PIT-11 składają też podmioty wskazane w art. 42e updof, tj. komornik sądowy oraz podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (np. syndyk masy upadłości).
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-11 (19)Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

W PIT-11 wykazujemy m.in.:

  • przychody ze stosunku pracy, służbowego i innych pokrewnych,
  • należności za pracę tymczasowo aresztowanych,
  • przychody z działalności wykonywanej osobiście,
  • przychody z czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • przychody z praw autorskich.

W PIT-11 wykazuje się także przychody:

  • otrzymywane z zagranicy określone w art. 21 ust. 1 pkt 74 updof,
  • z bezzwrotnej pomocy zagranicznej określone w art. 21 ust. 1 pkt 76 updof,
  • dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Jeśli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, 33 i 35 updof, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy ci mają obowiązek wystawienia informacji PIT-11 (ale tylko na pisemny wniosek podatnika), w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Niezłożenie tego wniosku oznacza więc, że płatnik ma obowiązek wystawić PIT-11 do końca lutego następnego roku.

Podstawa prawna

  • Art. 35 ust. 10, art. 37–39, art. 41, 42 i 42a oraz art. 42e updof.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego