Informacja miesięczna i roczna dla osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować?

13.09.2017 09:00 (aktualizacja: )

Informacja miesięczna i roczna dla osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować?

Informacja miesięczna/ informacja roczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłaconych świadczeń.

ZUS IMIR jak wypełnić i skorygować?
Źródło: ZUS

Jako płatnik składek jesteś zobowiązany przekazać ubezpieczonemu (na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego) w podziale na poszczególne miesiące za ubiegły rok w terminie do 28 lutego roku następnego informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby ubezpieczony mógł je zweryfikować.

Natomiast jeśli jako płatnik, który na bieżąco, co miesiąc, przekazujesz swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, możesz uznać, że wypełniłeś obowiązek wynikający z ustawy i nie musisz dodatkowo przekazywać informacji rocznej. Jeśli jednak ubezpieczony zwróci się do Ciebie jako płatnika o wydanie informacji rocznej, powinieneś mu ją udostępnić.

Pamiętaj też, że nie masz obowiązku co miesiąc przekazywać swoim pracownikom informacji miesięcznej. Jest ona przekazywana ubezpieczonemu jedynie na jego żądanie.

Jesteś także zwolniony z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji miesięcznej/ rocznej dla osoby ubezpieczonej o składce zdrowotnej, w przypadku pobierania wyłącznie składek na to ubezpieczenie. Jednakże na żądanie ubezpieczonego będziesz zobowiązany przekazywać mu informację miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni, bez obowiązku przekazywania informacji rocznej.

Natomiast informacji miesięcznej/ rocznej dla osoby ubezpieczonej nie przekazuje się w przypadku pobierania składek z emerytur i rent.

Informacje te możesz przekazywać na formularzu informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej/ informacja roczna dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, jeżeli będzie spełniać wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz – dla potwierdzenia wiarygodności danych – Twój podpis jako płatnika składek albo osoby, którą upoważniłeś.

Jeżeli ubezpieczony stwierdzi, że dane zawarte w informacji, którą od Ciebie otrzymał, nie są zgodne ze stanem faktycznym, może zgłosić na piśmie lub do protokołu do Ciebie jako płatnika składek w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania wniosek o jej sprostowanie. Ubezpieczony informuje o tym fakcie także ZUS. Jeśli jako płatnik składek nie uwzględnisz reklamacji w ciągu jednego miesiąca od daty jej wpływu, ZUS wydaje decyzję na wniosek ubezpieczonego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje danych zawartych w informacji w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania, to dane te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba że dane dotyczące okresu objętego informacją zakwestionuje ZUS, wydając decyzję. Na formularzu tym również korygujesz dane, jeśli w złożonej informacji miesięcznej/ informacji rocznej wystąpiły błędy.

JAK WYPEŁNIĆ INFORMACJĘ MIESIĘCZNĄ DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ?

Zasady poprawnego wypełniania informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej przedstawiamy poniżej.

Dane podane w informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej powinny odzwierciedlać dane, które przekazałeś do ZUS za ubezpieczonego odpowiednio na raportach ZUS RZA, ZUS RCA lub ZUS RSA za dany miesiąc rozliczeniowy.

Sposób wypełniania jest taki sam jak przy wymienionych powyżej dokumentach rozliczeniowych.

<< czytaj całość

Źródło: ZUS.pl