Ile jest czasu na przedstawienie pliku JPK na żądanie organu skarbowego?

Piotr Szulczewski 30.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Pliki JPK (poza JPK_VAT) przygotować trzeba jedynie na żądanie organów skarbowych. Problem w tym, że skoro plików nie trzeba sporządzać na bieżąco, to podatnik w trakcie kontroli nie posiada ich przygotowanych dla urzędników. Termin na ich przygotowanie jest bardzo krótki.


Ile jest czasu na przedstawienie pliku JPK na żądanie organu skarbowego? / YAY foto

Organy podatkowe nie zmuszają do prowadzenia na bieżąco ewidencji podatkowych umożliwiających przygotowanie plików JPK. Na żądanie jednak podmioty prowadzące ewidencje przy pomocy programów komputerowych muszą je udostępnić. Wezwanie musi odbywać się zgodnie z procedurą występowania o dowody w postępowaniu podatkowym. Jednocześnie nie ma możliwości, by organ po przekazaniu postanowienia o wszczęciu kontroli, zażądał natychmiastowego wglądu w pliki JPK, a w razie odmowy natychmiastowego udostępnienia – by nałożył na podatnika karę.

Zgodnie z zasadą przedstawiania dowodu przez stronę, organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. Zasadę tę stosuje się również do plików JPK. Termin ustala się uwzględniając charakter dowodu i stan postępowania, przy czym nie może on być krótszy niż 3 dni. Strona, która nie zdecydowała się na prowadzenie dokumentacji w standardzie umożliwiającym przygotowanie plików JPK, ma zatem nie mniej niż 3 dni na sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Przepis nie stanowi o tym, czy wezwanie powinno zostać przygotowane osobno dla każdego rodzaju pliku JPK, czy też dopuszczalne jest jedno zbiorcze wezwanie do przedstawienia wszystkich plików. Z literalnego punktu widzenia, każdy z plików stanowi samodzielny dowód, stąd wezwanie powinno być osobne dla każdego z rodzajów pliku oraz zawierać okres, którego ma dotyczyć.

<< Pobierz jednolity plik JPK >>

Kontrola podatkowa lub celno-skarbowa a termin na przedstawienie dowodu – pliku JPK

Ten sam termin obowiązuje w przypadku czynności kontrolnych lub kontroli skarbowej, prowadzonej czy to w postępowaniu na podstawie upoważnienia, czy w postępowaniu nagłym (na podstawie legitymacji służbowej). W ramach upoważnienia kontrolujący mają m.in. prawo żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 287 ustawy ordynacja podatkowa, kontrolowany, jego pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności w szczególności: przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisany w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrolowany prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych – czyli pliki JPK.

<< Podpis pod plikiem JPK >>

Obowiązkiem kontrolowanego jest uczestniczenie w kontroli, w tym współdziałanie i udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w terminie określonym przez kontrolującego oraz dostarczanie żądanych dokumentów.

Na podstawie art. 292 Ordynacji podatkowej, W sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym kontroli podatkowej stosuje się większość przepisów o postępowaniu podatkowym, w tym również przepis art. 189 (rozdział 11) mówiący o co najmniej 3 dniowym terminie na przedstawienie dowodów, w tym plików JPK.

W zakresie kontroli celno – skarbowej w art. 94 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o krajowej administracji skarbowej zezwala na stosowanie art. 189 par. 1 i 2. Wyjątkiem jest art. 189 par. 3, którego stosować nie należy, ale nie odnosi się on do terminu przekazywania plików JPK. Również zatem w przypadku tego rodzaju kontroli organ musi wyznaczyć stronie co najmniej 3 dni na przedstawienie plików JPK.

Piotr Szulczewski, PIT.pl