Pobierz e-pity 2019

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w 2014 roku

23.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT).

Co to jest działalność gospodarcza?

Dla potrzeb podatku PIT, działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT.

UWAGA! Dla potrzeb podatku PIT, wyżej wymienione czynności nie będą uznane za działalność gospodarczą, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.


Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Kiedy zdecydujesz się na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, musisz dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT. Wybór ten jest bardzo ważny, gdyż wpływa nie tylko na wysokość przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Możesz też wybrać opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zwany dalej ryczałtem, albo
  • kartę podatkową.

<< czytaj całość


Źródło: biuletyn Ministerstwa Finansów