Fiskus nie podważy wartości nominalnej udziałów

Piotr Szulczewski 30.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Fiskus nie podważy wartości nominalnej udziałów

Wartość agio, czyli nadwyżki aportu do spółki ponad wartość nominalną udziałów nie stanowi przychodu podatkowego. Po stronie wnoszącego aport przychodem jest wartość nominalna wnoszonych udziałów, której organ podatkowy nie może w żaden sposób podważyć, orzekł NSA w wyroku z 20 lipca 2015 r. (II FSK 1772/13).

Wartość nominalna udziałów za wkład niepieniężny nie może być podważana przez fiskusa

Źródło: YAY foto

Problem pojawił się w spółce, która obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym innej spółki, jednak wartość nominalna objętych udziałów będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotu wnoszonego w efekcie tej operacji aportu. W konsekwencji wystąpi nadwyżka wartości wkładu nad wartością nominalną obejmowanych udziałów, która zostanie przekazana na kapitał zakładowy i zapasowy tej drugiej spółki.

Organy podatkowe wskazywały, że w takim przypadku możliwe jest określenie przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów w przypadku, gdy cena objęcia udziałów w spółce czyli wnoszony wkład niepieniężny - bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej wnoszonych rzeczy lub praw.

>>> Opodatkowanie aportu <<<

NSA nie zgodził się z twierdzeniem organów podatkowych i podtrzymał stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który za wartość nominalną uznał taką wartość, która uwidoczniona została na określonym dokumencie (nominale), przy czym, z uwagi na brak odniesienia do rynkowości wartości, może być ona zarówno wartością rynkową, jak i odbiegającą od wartości rynkowej. Zatem "odpowiednie" stosowanie art. 14 ust. 1-3 pozwalające na ustalenie przez organy wartości świadczenia, nie może prowadzić do wniosku, że organy podatkowe mają prawo ustalić przychód z tytułu obejmowanych udziałów w innej wysokości niż wartość nominalna.

Takie twierdzenie wynika z regulacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w której wskazano, że wartość nominalna jest wielkością stałą wynikającą z umowy bądź statutu spółki, a zmiana jej wysokości może nastąpić wyłącznie w drodze stosownej decyzji w tym zakresie organu spółki, tj. zgromadzenia wspólników, nie zaś decyzji organu podatkowego. Ustawodawca nie upoważnił organów podatkowych do weryfikacji wartości nominalnej udziałów lub akcji.

NSA dodał również w uzasadnieniu, że niezależnie od tego, jakim spółka dysponuje majątkiem, jaką zajmuje pozycję na rynku, czy wykazuje zyski, czy straty - wartość nominalna jej udziałów (akcji ) nie ulega zmianie, poza sytuacją w której dochodzi do utworzenia spółki, podwyższenia wartości udziałów lub obniżenia jego wartości. Dlatego też badanie, jaką wartość rynkową ma wartość nominalna udziałów (akcji) jest po prostu niemożliwe. W efekcie tego organy podatkowe nie mogą zmieniać wartości nominalnej udziałów (akcji), także wówczas, gdy wartość ta odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu.

Piotr Szulczewski

VAT.pl