FGŚP wypłaci zaległe wynagrodzenia

28.06.2010 10:00 (aktualizacja: )

Byli pracownicy, których roszczenia nie zostały zaspokojone przez likwidatora lub byłego, niewypłacalnego pracodawcę, mogą domagać się wypłaty zaległych wynagrodzeń. Wypłat dokona Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wynika to z ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. 2010, nr 106, poz. 674), która wejdzie w życie 1 lipca 2010 roku. Ustawa umożliwia wystąpienie z wnioskiem o wypłatę świadczeń ze środków FGŚP z tytułu niezaspokojonych roszczeń. Powyższa regulacja daje szansę tym pracownikom, którzy z niezawinionych przyczyn nie mogli uzyskać zaległych wynagrodzeń sprzed 1 października 2006 r.

Prawo ubiegania się o zaległe należności pracownicze będzie przysługiwało także członkom rodzin zmarłych pracowników lub zmarłych byłych pracowników, uprawnionym do renty rodzinnej.

Osoby te powinny złożyć wniosek do kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kierownik Biura na prośbę osoby, która złożyła wniosek, a której odmówiono wypłaty z uwagi na przekroczenie ustawowego terminu, przywraca termin do wypłaty świadczeń ze środków FGŚP z tytułu niezaspokojonych roszczeń.

Do wniosku należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu oraz dokumenty potwierdzające bezskuteczność przeprowadzonej egzekucji lub bezskuteczność ich dochodzenia w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym prowadzonym wobec niewypłacalnego pracodawcy.

Termin na złożenie wniosku o wypłatę zaległych należności z tytułu roszczeń pracowniczych wynosi 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Anna Pokrywczyńska 
VAT.pl