Faktury opłacane nieterminowo spowodują błędy w deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 11.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

11.04 Faktury opłacane nieterminowo spowodują błędy w deklaracji PIT

Piotr SzulczewskiPrzedsiębiorcy dokonujący nieterminowych płatności za nabywane towary i usługi mogą mieć problemy z prawidłowym wypełnieniem deklaracji PIT. Przyczyną pozostaje obowiązek skorygowania kosztów podatkowych oraz spisu z natury, sporządzanego na koniec roku. Pominięcie korekt przełoży się automatycznie na błędy w deklaracji podatkowej.

Problem z usunięciem z kosztów podatkowych nieuregulowanych płatności dotyczy zarówno towarów sprzedanych w trakcie roku, jak również składników majątku wskazanych w końcoworocznym spisie z natury. W przypadku zaliczenia do kosztów danego wydatku i nieuregulowania kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o niezapłaconą kwotę. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływają powyższe terminy.

Przynajmniej dwa rodzaje zdarzeń utrudnić mogą prawidłowe złożenie deklaracji PIT.

PIT-y roczne za 2013 rok: rozlicz zeznanie do 30 kwietnia

Po pierwsze, podatnik może nie korygować w ogóle ponoszonych kosztów uznając, że nawet płatności dokonywane po terminie nie zobowiązują go do wyksięgowywania tych kwot. Koszty pierwotnie rozliczane w dacie czy to wystawienia dokumentu księgowego (np. daty wystawienia faktury), czy to daty sprzedaży nabytego towaru (metoda memoriałowa) podatnik mimo braku zapłaty pozostawia zatem błędnie księgowane w pierwotnej dacie ich ujęcia.

Błędy w tym zakresie nie spowodują swoich konsekwencji w deklaracji PIT, o ile ostateczna zapłata nastąpi w trakcie roku. Jeżeli bowiem zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym dokonał zapłaty, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego wcześniej zmniejszenia. Jeżeli jednak zapłata będzie miała miejsce po zakończeniu roku, koszty podatkowe powinny być zmniejszone, a ich podwyższenie powinno dotyczyć już roku kolejnego.

Po drugie błędy dotyczyć mogą majątku objętego spisem z natury, czyli m.in. towarów i produktów, których zakup nastąpił w danym roku, lecz nie doszło do ich sprzedaży do końca grudnia tego samego roku. W takim przypadku:

  • podatnik powinien pomniejszyć wartość spisu z natury o kwotę, o którą uprzednio zmniejszył już koszty podatkowe (bądź zwiększył przychody) na podstawie art. 24d ustawy o PDOF – w zakresie składników majątku objętych spisem,
  • wartość pomniejszenia należy wykazać w spisie z natury, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze,
  • podatnik nie powinien pomniejszać spisu z natury - jeżeli przed sporządzeniem spisu z natury uregulował zobowiązanie i zwiększył koszty uzyskania przychodów.

Brak stosowania powyższych zasad wpłynąć może na rzetelność księgi oraz dwukrotne wykazanie tego samego składnika majątku, którego wartość podwyższałaby podatek do zapłaty.

Gospodarka magazynowa zmusza ponadto podatnika do śledzenia towarów których dotyczą prowadzone płatności. Nie jest bowiem rzadkością, gdy na stanie jednostki pozostają towary tego samego rodzaju z kilku partii zamówień, z których niektóre podlegały już zapłacie, a płatności za inne podatnik jeszcze nie reguluje. Jako że całość towarów objętych spisem z natury na koniec roku podatkowego podwyższy dochód podatnika, powinien on skorygować własne koszty jedynie w przypadku towarów niepozostających na stanie magazynowym. Wartość towarów, które znajdą się w magazynie na ostatni dzień grudnia, poprzez spis z natury zwiększają bowiem podstawę ustalenia podatku dochodowego u podatnika i w ten sposób wykazanie tych składników na stanie magazynowym rozliczone zostanie w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl