Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Faktury na rzecz zagranicznych nabywców na polskich podstawach prawnych

Piotr Szulczewski

Usługi świadczone na odległość na rzecz unijnych konsumentów dokumentowane będą polskimi fakturami. Przy prowadzeniu uproszczonej procedury VAT MOSS, nie będzie zatem obowiązku, nawet przy naliczaniu z tego tytułu VAT według zagranicznej stawki, by faktura wyglądała tak, jak wymagają tego przepisy kraju nabywcy.

Podmioty korzystający z procedury uproszczonej VAT MOSS mimo ustalenia miejsca opodatkowania poza siedzibą Polski, mogą podatek ten opłacać według stawki zagranicznej na podstawie zbiorczego dokumentu dostarczanego do polskich organów skarbowych.

Podatnicy zarejestrowani w MOSS na procedurę unijną, a także podmioty zagraniczne zarejestrowane w MOSS na procedurę nieunijną (zagraniczny podmiot świadczący poprzez rejestrację w Polsce na rzecz konsumentów w UE), dla których państwem identyfikacji jest Polska, do wystawiania faktur dokumentujących usługi elektroniczne rozliczane dla celów VAT w MOSS będą stosowali przepisy obowiązujące w Polsce.

W efekcie, na żądanie konsumenta z innego państwa UE niż Polska, podatnik zidentyfikowany w MOSS będzie zobowiązany do wystawienia faktury (zgodnie z polskimi regulacjami) dokumentującej, w szczególności, świadczenie usług nadawczych i elektronicznych (obowiązek ten nie będzie dotyczył usług telekomunikacyjnych). Podatnik usługi elektroniczne świadczone unijnym konsumentom będzie dokumentował w analogiczny sposób, jak wykonywanie tego rodzaju usług na rzecz polskich usługobiorców.

Gdy obowiązanym do wystawienia faktury będzie podmiot zagraniczny (spoza Unii Europejskiej) zarejestrowany do MOSS w Polsce, podmiot ten nie musi wskazywać na fakturze numeru, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP). Wynika to z faktu, że podmiot taki nie musi dokonywać „ogólnej” rejestracji dla celów VAT w Polsce ani w innym państwie członkowskim, przez co może nie posiadać numeru identyfikacji NIP.

Przewiduje się również odpowiednie stosowanie istniejących przepisów w zakresie terminu na wystawienie faktury na żądanie nabywcy. W efekcie faktury będą wystawiane:

  • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę elektroniczną albo
  • jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

- jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty albo

  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca wykonania czynności lub otrzymania zapłaty.


Jednocześnie faktury te nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.