E-deklaracje PIT składaj bez e-podpisu

Piotr Szulczewski 01.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Nie ma obowiązku, by deklaracje i podania podatkowe podpisywane były wyłącznie płatnym e-podpisem. Do większości druków wystarczające jest korzystanie z zestawu danych autoryzujących podatnika lub płatnika. Zasada ta istotna jest szczególnie w okresie rocznych rozliczeń podatkowych.

E-deklaracje PIT składaj bez e-podpisu
Źródło: YAY foto

Deklaracje i podania dotyczące rocznych rozliczeń podatkowych są opatrzone jednym z poniższych podpisów:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), albo
 • podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, które są przesyłane w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2, albo
 • innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Tzw. inny podpis elektroniczny (trzecia z powyższych opcji) to właśnie zestaw danych, uwierzytelniający podatnika lub płatnika przed organem podatkowym. Podpis w tej formie złożyć może wyłącznie osoba składająca deklarację lub podanie, natomiast posługując się pełnomocnictwem (UPL-1P) należy posiadać podpis wskazany powyżej w pkt 1. Zestaw danych autoryzujących (czyli wskazany powyżej „inny podpis”) oparty jest na szeregu unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie, czyli w przypadku deklaracji PIT składanych za 2015 rok, na:

 • identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 • imieniu (pierwszym);
 • nazwisku;
 • dacie urodzenia;
 • kwocie przychodu wskazanej w:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  • poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
  • poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Zestaw danych autoryzujących zastosować można obecnie w przypadku wszystkich deklaracji rocznych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie, wykaz deklaracji i podań, do których można stosować tę formę podpisów, zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362).

E-podpis poprzez portal podatkowy

O ile tradycyjny e-podpis znaleźć może zastosowanie do wszystkich deklaracji i podań elektronicznych, to podpisem elektronicznym, o którym mowa w powyższym pkt 2, mogą być opatrywane:

 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
 • deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);
 • deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);
 • deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
 • informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
 • deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);
 • zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
 • zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
 • informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
 • podania w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

W tym przypadku podpis ten oparty jest o zestaw danych podatnika, tzn. oparty jest na:

 • identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 • imieniu (pierwszym);
 • nazwisku;
 • dacie urodzenia;
 • identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.

Piotr Szulczewski, PIT.pl