Działy specjalne z obowiązkowym limitem przejścia na księgi rachunkowe

Piotr Szulczewski 14.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od 2016 r. podatnicy prowadzącydziały specjalne produkcji rolnej po przekroczeniu limitu przychodów zmuszeni będą założyć pełne księgi rachunkowe. Nie będą mogli zatem dokonywać rozliczeń na podstawie norm ryczałtowych.

Działy specjalne z obowiązkowym limitem przejścia na księgi rachunkowe

Źródło: YAY foto

Do tej pory podatnicy mieli możliwość samodzielnie decydować, czy rozliczenia działów specjalnych produkcji rolnej dokonywać będą na podstawie KPiR, czy też na podstawie norm, wskazanych w załączniku do ustawy o PIT, a których wartość corocznie była aktualizowana. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalało się według zasad wskazanych dla działalności gospodarczej jeżeli podatnik prowadził księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik był obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Nowy termin do złożenia deklaracji PIT-6

Od 2016 r. w przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. W takim przypadku nie ma natomiast obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Limit ten w 2016 r. wynosi 5.092.440 zł(1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro – wg kursu średniego NBP z dnia 1 października 2015 r.). Podstawą ustalania limitu przejścia na pełne księgi jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 699). Zatem od 2016 r. prowadzący działy specjalne mają trzy metody opodatkowania:

  • podstawową – ryczałt za poszczególne działy - na podstawie załącznika nr 2 do ustawy o PIT,
  • dobrowolnie na podstawie prowadzonego na własny wniosek KPiR,
  • obowiązkowo na podstawie ksiąg rachunkowych – po przekroczeniu limitu przychodów.

Piotr Szulczewski, PIT.pl