Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Działalność gospodarcza

Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 5’010’600 zł 2015* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. 
 

30.09.2014 r. 4,1755 zł

 

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 5’059’560 zł 2014


* Kurs średni euro NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy

30.09.2013r. 4,2163 zł

 

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. I tak w 2013r. do prowadzenia ksiąg zobowiązane będą podmioty, których obrót w 2012r. przekroczył 4’936’560 zł.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 30 września danego roku, porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.):
"Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (...)

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro(...)"

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Nie trać czasu i paliwa na wizyty w urzędzie skarbowym!
Bezpłatny program bezbłędnie wypełni za ciebie deklaracje,
które sprawnie i bezpiecznie wyślesz przez Internet!

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj