Pobierz e-pity 2019

Doradcy podatkowi chcą pomagać nieodpłatnie

Piotr Szulczewski 17.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Doradcy podatkowi mają pomagać nieodpłatnie na tych samych prawach co radcy i adwokaci

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej w swym obecnym brzmieniu będzie obejmował pomoc udzielaną przez doradców podatkowych. Działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych sprawiły, że otworzą się możliwości uzyskiwania pełnowartościowej pomocy nieodpłatnej również od doradców.

Doradcy podatkowi pomogą nieodpłatnie na tych samych prawach co radcy i adwokaci

Źródło: Thinkstock.com

Dotychczasopwa wersja projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej nie przewidywała pomocy w sprawach z zakresu prawa podatkowego.

Zgodnie z propozycją KRDP, uwzględnioną w obecnym projekcie ustawy przez Ministra Sprawiedliwości, darmowa pomoc ze strony doradców podatkowych będzie obejmować sprawy z zakresu prawa podatkowego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, ubiegający się o pomoc prawną będzie mógł wystąpić o nią do doradcy podatkowego na podobnych zasadach, jak w przypadku radcy prawnego czy też adwokata.

W stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych znalazło się odniesienie do treści zmian w ustawie. Zgodnie ze stanowiskiem, "proponowana przez KRDP treść art. 4 i 5 pozwoli na jednoznaczną  ich interpretację i brak wątpliwości, że na gruncie projektowanej ustawy sprowadzają się one w zakresie prawa materialnego do spraw podatkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a w zakresie regulacji proceduralnych do pism i porad z tegoż zakresu, objętych - co oczywiste - nieodpłatną pomocą. Obecna propozycja ograniczająca udział doradców podatkowych w świadczeniu tej pomocy do działań podejmowanych w zakresie punktów świadczenia prowadzonych przez organizacje pozarządowe nie jest spójna z obowiązującymi aktami prawnymi. Krajowa Izba Doradców Podatkowych nie jest bowiem organizacją pozarządową, jest samorządem zawodu zaufania publicznego, do którego przynależnośc jest obowiązkowa, analogicznie jak ma to miejsce w organizacji samorządów adwokatów i radców prawnych. Odrębnością naszego samorządu jest jedynie fakt, iż struktury regionalne nie posiadają osobowości prawnej, stąd - podobnie jak ma to miejsce w postępowaniu przed sądami administracyjnymi przy prawie pomocy - obowiązki w zakresie wyznaczania doradców do świadczenia nieodpłatnej pomocy realizować musi Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych".

Pomoc doradcy podatkowego świadczona ma być nieodpłatnie na podstawie umowy KIDP zawartej z powiatem. Usługi oferowane będą wyłącznie osobom uprawnionym, czyli m. in. takim, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich

Zgodnie z projektem ustawy, osoby uprawnione będą miały możliwość:

  • uzyskania informacji o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach;
  • wskazania sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia powyższej pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  • sporządzenia pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl