Dokumentacja transferowa - dane, które muszą określać transakcje podmiotów powiązanych

Piotr Szulczewski 05.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Dotychczasowe, ogólne dane jakie zawierać powinna dokumentacja transferowa, ustalane były na podstawie treści ustawy o PIT i CIT. Obecnie rozporządzeniem wykonawczym wprowadzono szczegółowe informacje, rozszerzając tym samym warunki, jakie musi spełnić dokumentacja, aby uznać ją za kompletną i prawidłową.

Dokumentacja transferowa – dane, które muszą określać transakcje podmiotów powiązanych
Źródło: YAY foto

Ten sam rodzaj rozszerzenia danych dokumentacyjnych dotyczy danych prezentowanych w dokumentacjach transferowych PIT oraz CIT. W efekcie mamy do czynienia z uszczegółowieniem danych w zakresie wszystkich dokumentacji prezentowanych przez podatników zmuszonych do opisania transakcji powiązanych.

Poniżej przedstawiamy komplet informacji wynikających z przepisów ustawy o PIT oraz dodatkowo – z uchwalonego rozporządzenia wykonującego ten przepisy i precyzującego warunki ustawowe (rozporządzenie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. 2017, poz. 1752). Dane podstawowe prezentowane są zwykłą czcionką, natomiast dodatkowe dane uszczegóławiające przepisy ustawy - w formie kursywy.

Dokumentacja podstawowa dla wszystkich podatników oraz dokumentacja rozszerzona dla podatników o przychodach lub kosztach ponad 10 mln euro

W tym przypadku dokumentacja zawierać musi:

1) opis transakcji lub innych zdarzeń rodzących obowiązek sporządzenia dokumentacji, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem lub spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,

b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne, dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,

c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,

 

uszczegółowienie: dokumentacja zawierać powinna:

 • nazwy podmiotów powiązanych wraz z informacją o formie prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dane adresowe podmiotów powiązanych, w tym kraj, miasto, ulicę, numer domu i lokalu oraz adres strony internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,
 • numery identyfikacji podatkowej podmiotów powiązanych, a w przypadku ich braku, inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych,
 • informację dotyczącą rodzaju powiązań między podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 4 ustawy o PIT, zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu rozpoczęcia roku podatkowego, a w przypadku gdy dokumentacja podatkowa jest sporządzana po zakończeniu roku podatkowego – zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu zakończenia roku podatkowego;

 

d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, lub spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk.

uszczegółowienie:

dokumentacja zawierać powinna opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń za rok podatkowy, dokonywany odrębnie dla każdego rodzaju działalności, obejmujący analizę funkcjonalną i profil funkcjonalny, gdzie jeśli mowa o:

 • analizie funkcjonalnej – należy przez to rozumieć, dokonywaną odrębnie dla każdego rodzaju działalności, analizę stron transakcji lub innego zdarzenia obejmującą opis działań podejmowanych przez te strony w ramach łańcucha wartości dodanej oraz opis wpływających na dochód (stratę) tych stron:
  • wykonywanych funkcji,
  • angażowanego kapitału ludzkiego,
  • ponoszonych ryzyk, w tym w zakresie sprawowania kontroli nad ryzykami, oraz posiadania zdolności finansowych do ich ponoszenia,
  • angażowanych aktywów, w tym wartości niematerialnych, a w przypadku gdy więcej niż jeden podmiot pełni funkcje związane z wartościami niematerialnymi wskazanie podmiotów:
   • posiadających tytuł prawny do tych wartości niematerialnych wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego,
   • angażujących kapitał ludzki w zarządzanie lub kontrolę nad tymi wartościami niematerialnymi,
   • finansujących opracowanie lub ulepszenie tych wartości niematerialnych;
  • profilu funkcjonalnym – należy przez to rozumieć opisaną w sposób zwięzły rolę strony transakcji lub innego zdarzenia, wynikającą z analizy funkcjonalnej, uwzględniającą transakcje lub inne zdarzenia realizowane przez ten podmiot w ramach łańcucha wartości dodanej;

e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną - również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;

2) w przypadku podatników:

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo

b) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro
- poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej "analizą danych porównawczych", wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych;

uszczegółowienie: dokumentacja zawierać powinna informacje dotyczące:

a) strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) – dwóch lub więcej stron transakcji lub innego zdarzenia, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia,

b) założeń stanowiących podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia, wraz z uzasadnieniem powodów uznania, że dany wybór pozwala na uzyskanie na podstawie dostępnych danych i informacji największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń, w zakresie:

 • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji lub innych zdarzeń,
 • przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym analizy funkcjonalnej,
 • warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach,
 • warunków istniejących na porównywanych rynkach, w tym kryteriów porównywalności wpływających na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego, za rynek porównywalny,
 • stosowanej strategii gospodarczej,

c) przyczyn zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich, wykorzystanych do analizy sytuacji gospodarczej podmiotów niezależnych uznanych za porównywalne,

d) danych porównawczych, w tym danych finansowych lub wskaźników finansowych, odnoszących się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń,

e) zastosowanych korekt, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania, w zakresie wskazanym w lit. b, eliminujących rozbieżności pomiędzy wykorzystanymi danymi porównawczymi dotyczącymi transakcji, innych zdarzeń lub podmiotów a analizowaną transakcją lub innym zdarzeniem,

f) wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,

g) przyczyn braku którejkolwiek z informacji wskazanych w lit. b–f – w przypadku gdy przeprowadzenie analizy danych porównawczych nie wymaga ich posiadania lub użycia.

3) opis danych finansowych podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń dochodu (straty) podatnika z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;

uszczegółowienie:

dokumentacja zawierać powinna informacje, przedstawione odrębnie dla każdego rodzaju działalności, z podziałem na państwa lub terytoria niebędące państwami oraz podmioty powiązane, których dotyczy transakcja lub inne zdarzenie, dotyczące:

a) wartości transakcji lub innych zdarzeń w danym roku podatkowym, wynikających z wystawionych lub otrzymanych faktur, a jeżeli faktury nie są wystawiane lub otrzymywane – z umów lub innych dokumentów,

b) otrzymanych lub przekazanych płatności związanych z tymi transakcjami lub zdarzeniami;

4) informacje o podatniku lub o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis:

a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,

b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,

c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,

d) otoczenia konkurencyjnego;

5) dokumenty, w szczególności:

a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,

b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

Dokumentacja dla grup kapitałowych o przychodach lub kosztach ponad 20 mln euro

W przypadku podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka ta tworzy wraz z podmiotami powiązanymi grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości co najmniej dwóch podmiotów powiązanych oraz przychody tej spółki lub jej koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 20 000 000 euro, dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi ta spółka, obejmujące w szczególności:

1) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego;

2) strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
 

Dodatkowo: informację, przedstawioną również w formie schematu, wskazującą nazwy, formy prawne i miejsca siedziby podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, wraz z informacją na temat podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów;

 

3) opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;

Dodatkowo: informacje dotyczące zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych w odniesieniu do:
a) usług, w tym sposobu przypisania kosztów tych usług i wyznaczania wynagrodzenia za te usługi,

b) wartości niematerialnych, w tym efektów prac badawczo-rozwojowych,

c) finansowania działalności gospodarczej podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, niezależnie od formy tego finansowania, w szczególności udzielonych lub otrzymanych kredytów lub pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń, a w przypadku finansowania oferowanego przez wybrany podmiot powiązany z grupy – wraz z informacją o nazwie podmiotu pełniącego taką rolę oraz miejscu efektywnego zarządu tym podmiotem,

d) innych niż wskazane w lit. a–c obszarów działalności grupy, w stosunku do których podatnik uzna za stosowne określenie zasad wyznaczania cen transakcyjnych;

4) opis przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;

Dodatkowo: informacje dotyczące:

a) czynników biznesowych wpływających w największym stopniu na zyski osiągane przez grupę podmiotów powiązanych,

b) istotnych łańcuchów wartości dodanej, przedstawione również w formie diagramu, wraz z opisem profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych dokonujących transakcji lub innych zdarzeń w ramach danego łańcucha,

c) usług świadczonych przez podmioty powiązane w ramach istotnego łańcucha wartości dodanej, wraz ze zwięzłym opisem tych usług, z wyłączeniem usług badawczo-rozwojowych i usług o niskiej wartości dodanej,

d) rynków geograficznych, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej,

e) zachodzących w danym roku przeniesień między podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub ryzyk, także w drodze restrukturyzacji, fuzji, przejęć lub zbycia inwestycji, w zakresie poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, wpływających na:

 • dochód (stratę) tych podmiotów, w tym podlegające wypłacie kompensaty za takie przeniesienie, lub
 • zakres produktów lub usług oferowanych przez grupę podmiotów powiązanych, lub
 • liczbę rynków, na których są oferowane produkty lub usługi grupy podmiotów powiązanych;
   

5) opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;

Dodatkowo informacje dotyczące:

a) strategii grupy podmiotów powiązanych w odniesieniu do wartości niematerialnych w zakresie ich:

 • posiadania, w tym ochrony i utrzymania,
 • tworzenia, w tym opracowywania,
 • rozwijania, w tym ulepszania,
 • wykorzystania,

b) największych, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodków prowadzących prace badawczo-rozwojowe w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

c) nazw podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

d) wartości niematerialnych należących do podmiotów powiązanych w grupie, wpływających na wycenę cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, uzupełnione o informację o podmiocie posiadającym tytuł prawny do tych wartości wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego, a w przypadku gdy żaden z podmiotów powiązanych w grupie nie posiada tytułu prawnego do tych wartości – uzupełnione o informację o podmiocie zarządzającym tymi wartościami lub kontrolującym te wartości,

e) umów lub porozumień między podmiotami powiązanymi odnoszących się do wartości niematerialnych wykorzystywanych w grupie podmiotów powiązanych, globalnie lub na danym rynku geograficznym, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, w tym umów o wspólnych przedsięwzięciach, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz umów licencyjnych,

f) zmiany podmiotu posiadającego tytuł prawny do wartości niematerialnych, zmiany podmiotu zarządzającego tymi wartościami lub kontrolującego te wartości lub zmiany podmiotu powiązanego korzystającego z tych wartości, wraz ze wskazaniem kraju siedziby tych podmiotów oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty;

6) opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;

Dodatkowo: opis sposobu finansowania grupy podmiotów powiązanych przez podmioty niezależne, zawierający listę otrzymanych od podmiotów niezależnych kredytów oraz pożyczek, które stanowią ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego grupy podmiotów powiązanych.

7) opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl