Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Dodatek do emerytur poniżej 2 tys. zł

18.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

2017-05-18

Czy emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne otrzymają w 2017 r. jednorazowy dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych, które nie przekraczają 2 tysięcy złotych?

Dodatek do emerytur poniżej 2 tys. zł
Źródło: YAY foto

Pod koniec kwietnia trafił do Sejmu poselski projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r.(druk nr 1545).

Dodatek będzie przysługiwał, jeżeli wysokość pobieranych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe – w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji.

Wysokość jednorazowego dodatku zawartego w projekcie ustawy ustalono na:

1) 500,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 1000,00 zł;

2) 400,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1000,00 zł, nie więcej jednak niż 1200,00 zł;

3) 300,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1200,00 zł, nie więcej jednak niż 1600,00 zł;

4) 200,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1600,00 zł, nie więcej jednak niż 2000,00 zł.

Kwoty dodatku nie będzie podlegała potrąceniom i egzekucji, a także będzie wolna od składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jeden dodatek. Podstawą ustalenia prawa i wysokości dodatku będzie suma przysługujących świadczeń. Gdyby do renty rodzinnej uprawnionych będzie więcej niż jedna osoba, również przysługiwać będzie jeden dodatek.

12 maja br. omawiany projekt PSL skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

/ks