Pobierz e-pity 2020

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - dla kogo?

10.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Prywatna wizyta u lekarza jest zbyt droga, a ty nie masz ubezpieczenia zdrowotnego? Możesz złożyć wniosek w NFZ i opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, które pozwoli ci korzystać z usług medycznych w ramach państwowej służby zdrowia.

 

Kto może opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Osoba nieposiadająca ubezpieczenia zdrowotnego może dobrowolnie opłacać składkę pod warunkiem, że mieszka na terytorium Polski. W tym celu powinna udać się do najbliższego oddziału NFZ i dokonać wszelkich formalności. Ubiegający się o ubezpieczenie powinien zadbać o to, by zgłosić również członków rodziny (dziecko, małżonka oraz krewnych wstępnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - rodziców, dziadków), którzy nie posiadają takiego ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Źródło: Thinkstock

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - dokumentacja

Starając się o możliwość opłacania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy przygotować:

  • dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokument potwierdzający wygaśnięcie ostatniego tytułu do ubezpieczenia (może być to świadectwo pracy wystawione przez ostatniego pracodawcę, decyzja o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej, potwierdzenie zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej - wyrejestrowanie z PUP);
  • wypełniony wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym z Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA oraz wypełniony druk ZUS ZCNA - jeżeli zgłasza członków rodziny.

Po dokonaniu powyższych formalności pozostaje do podpisania umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, która jest zawierana na czas nieokreślony.

Koszty związane z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zmienna co kwartał i stanowi 9 procent wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku. Wartość ta podawana jest do wiadomości publicznej przez Główny Urząd Statystyczny. Informację o wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można również uzyskać w oddziale NFZ.

Przykład 1.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku, za II kwartału 2014 r. to 3.943,91 zł. Kwota składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, obowiązująca w III kwartale 2014 r. (01.07. - 30.09) to 354,95 zł.

Składkę należy przekazać na właściwy rachunek bankowy ZUS, najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli w sierpniu należy zapłacić za lipiec. Składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy wpłacać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba, która od dłuższego czasu nie miała ubezpieczenia zdrowotnego, będzie zmuszona ponieść dodatkowy koszt. Wysokość opłaty jest uwarunkowana tym, jak długa była przerwa w jej opłacaniu. Wartość dopłaty ustala się procentowo od dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa była dłuższa niż 3 miesiące i trwała nieprzerwanie:

  • 20% - przerwa powyżej 3 miesięcy do roku,
  • 50% - przerwa powyżej roku do 2 lat,
  • 100% - przerwa powyżej 2 lat do 5 lat,
  • 150% - przerwa powyżej 5 lat do 10 lat,
  • 200% - przerwa powyżej 10 lat.

Dodatkowa opłata powinna zostać wpłacona na numer konta wskazany w podpisanej z NFZ umowie. Dyrektor oddziału NFZ, na wniosek osoby ubezpieczającej, może odstąpić od dokonania dodatkowej opłaty lub rozłożyć ją na raty.

Osoba zgłaszająca członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Ważne!

Umowa zawarta z NFZ oraz aktualny dowód zapłaty za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozwiązana lub może wygasnąć z mocy prawa. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy nie zwalnia z obowiązku uregulowania składek za okres, w którym ta umowa obowiązywała.

Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek osoby ubezpieczonej ze wskazaniem daty rozwiązania. Umowa nie może zostać rozwiązana wstecz. Umowa zostaje rozwiązana po miesiącu od terminu zapłaty, jeżeli ubezpieczony nie ureguluje należności za składkę.

Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa, kiedy osoba ubezpieczona przenosi adres zamieszkania poza granice kraju lub kiedy nabywa prawo do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 66 ustawy (np. zostanie zatrudniona czy zarejestruje działalność gospodarczą).

Anna Hugiel-Lazarowicz specjalista ds. prawa gospodarczego wfirma.pl