Do końca stycznia rozlicz podatki za osoby prawne. Złóż deklaracje CIT

Piotr Szulczewski 30.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszym miesiącu po zakończeniu roku obrotowego złożyć muszą pierwsze rozliczenia i deklaracje podatkowe. W przypadku, gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu lub gdy skończył się w 31 grudnia 2017 r., termin na złożenie szeregu sprawozdań podatkowych upływa z końcem stycznia 2018 r.

Do końca stycznia rozlicz podatki za osoby prawne
Do końca stycznia rozlicz podatki za osoby prawne / YAY foto
 

Obowiązek dla płatników i podatników obejmuje następujące formularze:

 1. Deklaracja CIT-10Z (wersja 3) - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

<< POBIERZ DEKLARACJE CIT >>

Obowiązek taki wynika z rozliczenia dochodu z pobranych zysków z osób prawnych przez podmioty zagraniczne (art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podatku z tytułów:

 • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Deklarację składa się zgodnie z zasadą, że podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Deklaracja CIT-11R (wersja 3) - o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.

W deklaracji wskazać należy przychody z dywidend i inne przychody w zyskach osób prawnych, które wstępnie zostały zadeklarowane na szczególne cele, wskazane w deklaracjach CIT-5 lub CIT-6AR i nie zostały przeznaczone zgodnie ze wskazanymi w nich oświadczeniami. Deklarację składają podatnicy, a nie płatnicy, którzy nie pobrali podatku zgodnie ze złożonymi im przez podatników oświadczeniami. Dodatkowo należy pamiętać o skompletowaniu i zarchiwizowaniu CIT-5 (wersja 10) czyli oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (składanego nie później niż w chwili wypłaty zysku. Podać w nim należy kwotę, która przeznaczona z dywidendy i zysku osoby prawnej przeznacza się na szczegółowo wskazane w ustawie o CIT cele statutowe lub cele inne, pozwalające korzystać ze zwolnienia z podatku CIT. Oświadczenie składane jest płatnikowi – w przypadku jego braku od dywidendy lub zysku pobrany zostanie podatek.

 1. CIT-6AR (wersja 3) - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Deklarację składa:

 • spółka przejmująca (przy połączeniu lub podziale spółek), która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%,
 • spółka zwolniona z podatku ze względu na wypłatę zysku, który następuje na rzecz spółki podlegającej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w przypadku gdy spółka wypłacająca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, na rzecz której dokonuje się wypłaty.
 1. CIT-6R (wersja 4) - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Należy przedstawić w niej sumę wypłaconych dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziałów w zyskach osób prawnych oraz łącznie pobranego podatku.

Piotr Szulczewski, PIT.pl