Do końca listopada lista uprawnionych do 1% z podatku PIT

Piotr Szulczewski 04.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Do 30 listopada opublikowana musi zostać lista organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku z rocznych deklaracji podatkowych. Podmioty zainteresowane możliwością uzyskania 1% maja ostatni miesiąc, by ubiegać się o przyznanie im takiego prawa.

W wykazie zamieszcza się organizacje:

  • które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;
  • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

W wykazie znaleźć się mogą wyłącznie organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego.

Jednym z podstawowych warunków jest, by działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. Warunkiem uzyskania statusu jest również wpis do KRS informacji o spełnieniu wymagań przewidzianych dla organizacji pożytku publicznego.

Terminowe zamieszczenie sprawozdań warunkiem dla 1% podatku

Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Natomiast organizacja, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W zależności od wielkości przychodów sprawozdanie może przyjąć formę pełną lub uproszczoną. Podmioty, które nie zamieściły terminowo na stronach ministerialnych zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o nie zostają uwzględnione w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania 1% podatku

W przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu, o którym mowa w ust. 1.

Wykaz organizacji uprawnionych do uzyskiwania 1% na dzień 30 listopada, minister publikuje nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl