Pobierz e-pity 2019

Do 31 marca nie zapomnij o sprawozdaniach i opłatach środowiskowych

Piotr Szulczewski 31.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

W związku z wprowadzeniem uproszczeń w administracji, wyeliminowane zostały miesięczne zestawienia i sprawozdania w związku z opłatami środowiskowymi. Nadal jednak przedsiębiorcy nie mogą zapominać o obowiązku sprawozdawczym na koniec roku kalendarzowego. Termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej mija 31 marca 2015 r.

Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - do dnia 31 marca następnego roku. Takie zasady wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), a także rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2008, nr 196, poz. 1217).


Źródło: Thinkstock

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dzieli wykorzystywanie środowiska na grupy i osobno nakazuje ewidencjonować i ustalać wartość opłaty w poszczególnych grupach. Zgodnie ze wzorem zestawienia, podmiot korzystający ze środowiska ustala opłaty w grupach:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pobór wód,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • składowanie odpadów.

Zestawienie roczne składane do 31 marca 2015 r. wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z poniższych wykazów:

  • wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat.

Do sumy opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I, II, III i IV zestawienia rocznego składanego do 31 marca 2015 r.  nie wlicza się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Piotr Szulczewski, PIT.pl