Pobierz e-pity 2019

Do 31 maja I rata odpisu na ZFŚS

Piotr Szulczewski 12.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Do 31 maja I rata odpisu na ZFŚS

Choć odpis na ZFŚS na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, to już do dnia 31 maja tego roku musi wpłacić na niego kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości tych odpisów.

Fundusz Zakładowych Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Odpowiednio podatnicy zatrudniający więcej niż 20pracowników mogą podjąć decyzję w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego.

Do kosztów działalności przedsiębiorcy wprowadzać można odpisy na utworzony fundusz, nie można natomiast do nich zaliczać wypłat z tego funduszu. Odpowiednio kosztem podatkowym może być świadczenie urlopowe.

Wysokość rocznego odpisu podstawowego, wynosi na jednego zatrudnionego, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny) – kwoty 100% (do końca maja wpłacie podlega 75% tych wartości)
1.093,93 zł Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
1.458,57 zł Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
145,86 zł Na jednego młodocianego pracownika I rok nauki (odpis 5%)
175,03 zł II rok nauki (odpis 6%)
204,20 zł III rok nauki (odpis 7%)

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które wskazano powyżej. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Odpis fakultatywny na ZFŚS

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.
 

Odpis na ZFŚS (fakultatywny) – kwota 100% odpisu
182,32 zł Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
182,32 zł Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
218,79 zł Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Piotr Szulczewski,
VAT.pl