Do 22 lutego zgłoś kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Piotr Szulczewski 15.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Do 22 lutego zgłoś kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Uproszczeniem w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych jest możliwość zapłaty zaliczek na ten podatek raz na kwartał. Wybór tej formy możliwy jest jedynie na początku roku, przy czym oświadczenie w tej sprawie należy złożyć nie później niż do 22 lutego 2016 r. (termin standardowy - 20 lutego przypada bowiem w tym roku w sobotę i przesuwa się na najbliższy dzień pracujący).


Do 20 lutego zgłoś kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Źródło: YAY foto

Zaliczki w formie uproszczonejkwartalnej opłacać mogą wyłącznie mali podatnicy i to zarówno w przypadku, gdy wybrali zasady ogólne opodatkowania (opłacanie podatku według skali podatkowej), jak również podatek liniowy. Małym podatnikiem, który ma możliwość stosować rozliczenia kwartalne jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik
20151’200’000 €5’015’000 PLN
20161’200’000 €5’092’000 PLN

Możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczeń mają również podmioty rozpoczynające w danym roku działalność gospodarczą. W ich przypadku oświadczenie o wyborze kwartalnej formy zaliczek nastąpić musi do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

>>> Do 22 lutego 2016 r. zgłoś zastosowanie metody zapłaty zaliczek na PIT w obniżonej wartości <<<

Podatek kwartalnie płacić mogą również podatnicy, których wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jednak jest, że otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym dochodzi do rozliczenia kwartalnego nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Zawiadomienie o rozliczeniu kwartalnym dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego (a w 2016 r. - do 22 lutego), zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, lub nie zawiadomi o zmianie formy rozliczeń podatkowych.

Zaliczki kwartalne podatnicy rozliczający się według skali oraz liniowo wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, a zatem:

  • do 20 kwietnia,
  • do 20 lipca,
  • do 20 października.

Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku rocznego.

Podobnie podatnicy opłacający podatek ryczałtowo wpłacają go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, natomiast za ostatni kwartał roku podatkowego – zapłaty dokonują w terminie złożenia zeznania PIT-28, do 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym.

Piotr Szulczewski, VAT.pl