Do 20 lutego wybierz kwartalne rozliczenie zaliczek na podatek PIT

Piotr Szulczewski 19.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiZarówno podatek PIT, jak i VAT opłacać można raz na kwartał. Takie rozwiązanie pozwala na większą płynność finansową firmy. Decyzja dotyczyć może wyłącznie niektórych podatników i podjęta musi być nie później niż 20 lutego danego roku.

Z kwartalnej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych korzystać mogą mali podatnicy oraz inni podatnicy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą. Małym podatnikiem jest podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 1.200.000 euro; przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
 

Mały podatnik PIT: najnowsze wskaźniki

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Złożone raz zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Zaliczki opłacane za okresy kwartalne wpłacane są w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego chyba że przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku za dany rok.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl