Podatkowe

Mały podatnik PIT

Rok Mały podatnik
2016 1’200’000 € 5’092’000 PLN
2017 1’200’000 € 5’157’000 PLN
2018 1’200’000 € 5’176’000 PLN

 

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo przychodu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie.

Limit dotyczy wszystkich przychodów, nie tylko przychodów z działalności gospodarczej.

Limit jest identyczny, jak dla podatku PIT.

Podstawa prawna

  • Art.5a ust. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, z późn. zm.)
    ,, Ilekroć w ustawie jest mowa o:
    małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł."

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz