Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Do 16 stycznia złóż deklarację o gruntach i lasach (podatek rolny i leśny)

Piotr Szulczewski 16.01.2012 10:00 (aktualizacja: )

Choć standardowy termin składania deklaracji dla celów podatku rolnego i leśnego mija corocznie 15 stycznia, to w 2012 r. podatnicy jeszcze w poniedziałek 16 stycznia, mogą przedłożyć deklarację dla celów rozliczenia tych należności.

Deklaracje według wzorów dostępnych w urzędzie gminy (miasta) składają wyłącznie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, (w tym również jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa).

Złożenie deklaracji nie oznacza u tych podmiotów obowiązku zapłaty podatku do 15 stycznia. Podatek rolny obliczony na podstawie danych wskazanych w deklaracji opłaca się w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Uiszcza się go w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku podatku leśnego termin ten wypada do 15 dnia każdego miesiąca (za ten miesiąc).

Deklaracji na podatek rolny i leśny nie składają natomiast osoby fizyczne – podatnicy podatku rolnego i leśnego. Są oni zobowiązani natomiast do zgłoszenia rozliczeń jedynie raz – w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty tych podatków. Odpowiednio w terminie 14 dni informować trzeba również organ gminy o wszelkich zmianach, które mogą wpływać na wysokość podatku.

Podatek rolny i leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji (na podstawie przedstawionych przez osobę fizyczną informacji), organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Co ważne, od 2012 r. zmianie uległ termin corocznego składania deklaracji celem rozliczania podatku od nieruchomości. Osoby prawne (oraz podmioty wymienione powyżej inne niż osoby fizyczne), deklarację dla celów podatku od nieruchomości składają do 31 stycznia, a nie jak miało to miejsce dotychczas – do 15 dnia tego miesiąca. Wpłat dokonać należy - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoby fizyczne dostaną dla celów podatku od nieruchomości decyzję, w której organ gminy wskaże prawidłową wysokość podatku. Będzie on płatny w 4 ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Zdecydowanie później, bo do 15 lutego, składa się deklarację dla celów podatku od środków transportu (DT-5 i załącznik DT-1/A).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl
Firma i Podatki